Akty prawne, wnioski

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego - tekst jednolity / Regulations on benefits for students of the University of Rzeszów

Załącznik nr 1; wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2; wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3; wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 4; wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów I roku
Załącznik nr 5; wniosek o przyznanie stypendium Rektora
Załącznik nr 5a; wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów
Załącznik nr 5A; osiągnięcia naukowe
Załącznik nr 5B; osiągnięcia artystyczne
Załącznik nr 5C; osiągnięcia sportowe
Załącznik nr 6; odwołanie do OKS
Załącznik nr 7; szczegółowe zasady oceny wniosków o stypendium Rektora
Załącznik nr 8; zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta
Załącznik nr 9; wykaz dokumentacji przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 9A; wzór wniosku do US o wydanie zaświadczenia
Załącznik nr 9B; oświadczenie o ryczałcie karcie podatkowej
Załącznik nr 9C; oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
Załącznik nr 9D; oświadczenie o liczbie miesięcy uzyskiwania dochodu (dochód uzyskany)
Załącznik nr 9E; oświadczenie o samodzielności finansowej
Załącznik nr 9F; wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
Załącznik nr 9G; wzór oświadczenia o innych źródłach dochodu
Załącznik nr 10; wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów
Załącznik nr 11; oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego (m.in. zmiana sytuacji materialnej)
Załącznik nr 12; oświadczenie - wzór ogólny
Załącznik nr 13; upoważnienie
Załącznik nr 14; wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
Załącznik nr 15; wniosek o zmianę miejsca w domu studenckim

Załącznik nr 16; klauzula informacyjna
Załącznik nr 17; oświadczenie o rezygnacji z pobierania świadczenia na dwóch kierunkach