Ogłoszenia

1. Komisja Stypendialna UR informuje:

16.11.2023 r. zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, a także stypendium Rektora.

W ciągu 7 dni od daty jej posiedzenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Wirtualna Uczelniazostaną wysłane do wnioskodawców decyzje w sprawie rozstrzygnięcia Komisji.

Uwaga!

  • trwają prace w systemie w związku z przydzielaniem świadczeń, proszę nie sugerować się zmianą statusu wniosku w WU, który może ulec zmianie.  Potwierdzeniem otrzymania stypendium jest otrzymana decyzja. Bardzo prosimy nie dzwonić w tej sprawie;
  • student ma obowiązek odebrania decyzji w systemie WU, w zakładce – DECYZJE, Stanowi to warunek wypłaty świadczenia;
  • wypłata stypendium za październik i listopad planowana jest na początku grudnia, za grudzień do 25.12.2023 r.


2. Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o stypendium Rektora w systemie Wirtualna Uczelnia

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
5 maja 2023 roku ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 6.08.2023 r. Zgodnie z treścią art. 23 utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.