Praca dyplomowa

Szczegółowe informacje oraz wytyczne dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronach poszczególnych Kolegiów - w zakładkach: Student/praca dyplomowa.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pisemna praca dyplomowa jest sprawdzana przed egzaminem dyplomowym, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. System ten zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Procedura antyplagiatowa obowiązująca w Uczelni

Zarządzenie nr 228/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228/2021; Regulamin antyplagiatowy
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021; wzór oświadczenia studenta o samodzielności pracy
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 228/2021; wzór oświadczenia studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 228/2021; wzór oświadczenia doktoranta/osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora