Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UR

Chcesz zamieszkać w akademiku? To proste!

ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH

KROK PO KROKU

 Zasady ubiegania się o miejsce w Domu Studenta UR określa: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UR

Krok 1. Wybierz Dom Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w którym chcesz zamieszkać najlepiej znajdujący się blisko miejsca studiowania, do wyboru:

 • DS FILON –ul. Cicha 4,
 • DS LAURA – ul. Cicha 2,
 • DS OLIMP – ul. Siemieńskiego 17,
 • DS MERKURY - ul. Ćwiklińskiej 2 b,
 • HILTON – ul. Ćwiklińskiej 2 c,

Krok 2. Wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w DS.:

 • wpisz wymagane we wniosku: dane osobowe, kolegium, kierunek, rok i formę studiów itp.
 • zaznacz wybrany Dom Studencki.
 • wybierz rodzaj pokoju, w przypadku pokoju 1 osobowego dołącz wymaganą dokumentację.
 • wypełnij oświadczenia zawarte we wniosku,
 • podpisz wniosek

Krok 3. Złóż wniosek w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych budynek A1 pok. 36, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 c, w terminach określonych w ww. Regulaminie tj.:

 • osoby przyjęte na studia od semestru zimowego oraz studenci wyższych lat studiów, ubiegający się o miejsce w DS. po raz pierwszy:
  - I tura – do 2.08
  - II tura – do 20.09
 • osoby przyjęte na studia od semestru letniego oraz studenci wyższych lat studiów, ubiegający się o miejsce w DS. po raz pierwszy - do 20.02.
 • PAMIĘTAJ ! należy bezzwłocznie powiadomić Dział Kształcenia/Sekcję Spraw Socjalnych jeżeli zrezygnujesz z ubiegania się o miejsce w DS. UR osobiście, drogą email lub telefonicznie (178721025)

Krok 4. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w DS. UR:

 • podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich UR, do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • w przypadku liczby wniosków przekraczającej liczbę wolnych miejsc w DS., o przyznaniu miejsca w DS. decyduje odległość zamieszkania studenta od UR.
 • Student otrzymuje miejsce w DS. na cały okres studiów z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca, sierpnia, września,
 • informację o przyznaniu/nieprzyznaniu miejsca w DS. otrzymasz drogą mailową, w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia wniosków:
 • na uczelniany adres email - w przypadku studentów,
 • na adres email wskazany w procesie rekrutacji - w przypadku osób przyjętych na studia.

Krok 5. Decyzja pozytywna

 • Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, wówczas w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu miejsca w DS. masz obowiązek:

- osobiście potwierdzić zamieszkanie w DS. u kierownika DS, dokonując wpłaty kaucji na wygenerowane przez kierownika DS. subkonto studenta, w wysokości równej jednomiesięcznej opłacie za przyznane miejsce w zgodnie z zarządzeniem Rektora UR  - o wysokości kwoty kaucji i numerze konta dowiesz się u kierownika DS.

- podpisać umowę o zakwaterowanie.

Krok 6. Decyzja negatywna

 • Jeżeli otrzymałeś decyzję negatywną zostaniesz wpisany na listę rezerwową. Przyznanie miejsca jest możliwe w przypadku rezygnacji z miejsca w DS. osób, które uzyskały prawo do zamieszkania w DS.
 • Decyzję o przyznaniu miejsca dla osób z listy rezerwowej podejmuje kierownik danego DS. i informuję o tym studenta

Krok 7. Zakwaterowanie

 • Zakwaterowanie w DS. odbywa się w terminie określonym przez Pełnomocnika Rektora ds. Domów Studenckich, podanym do wiadomości studentów, nie później jednak niż:
  - do dnia 3 października danego roku akademickiego, w przypadku studentów, którzy otrzymali miejsce w DS. od semestru zimowego.
  - do dnia 5 marca danego roku akademickiego, w przypadku studentów, którzy otrzymali miejsce w DS. od semestru letniego.
  - do 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu miejsca w DS., w przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania roku akademickiego.
 • PAMIĘTAJ! Jeżeli uzyskałeś miejsce w DS. na cały okres studiów, masz obowiązek dokonać rezerwacji miejsca w DS. u kierownika DS. na każdy kolejny rok akademicki - w terminie do 30 czerwca.

 Krok 8. Zasady zamieszkania w DS. UR

 • Zasady zamieszkania i opłat w DS. UR określa Regulamin Domów Studenckich UR zapoznaj się z nimi i stosuj się do tych zasad w ten sposób zapewnisz komfort mieszkania sobie i innym,
 • Wysokość opłat za zamieszkanie na dany rok akademicki określa Zarządzenie Rektora UR.

 Krok 9. Utrata prawa do zamieszkania W DS. UR

 • tracisz prawo do przyznanego miejsca w DS. w przypadku:
 1. niepotwierdzenia zamiaru zamieszkania w DS., po otrzymaniu informacji o przyznaniu miejsca,
 2. z upływem okresu, na który zostało przydzielone miejsce w DS.,
 3. ukończenia studiów,
 4. skreślenia z listy studentów,
 5. zawieszenia w prawach studenta,
 6. rażących naruszeń zasad zamieszkania w DS. określonych w Regulaminie Domów Studenckich UR, zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia wydaną na wniosek kierownika DS., w szczególności zasad współżycia społecznego, poprzez narażanie innych osób na szkodliwe i uciążliwe skutki swojego zachowania m.in. brak poszanowania czy zachowania naruszające tzw. dobre obyczaje,
 7. niedotrzymania ww. terminu zakwaterowania, ,
 8. niedokonania rezerwacji miejsca w DS. na kolejny rok akademicki w terminie do 30 czerwca,

 Informacja o wolnych miejscach w domach studenckich:

Dla studentów, na okres dłuższy niż 1 miesiąc:

DS. Filon, tel. 17 872 34 32
DS. Laura, tel. 17 872 24 00
DS. Olimp, tel. 17 872 26 01
DS. Merkury i Hilton,  tel. 17 861 40 04

Informacja o wolnych miejscach w pokojach gościnnych (zakwaterowanie na okres kilku dni):

DS. Filon, tel. 17 872 34 00
DS. Laura, tel. 17 872 22 00
DS. Olimp, tel. 17 872 26 00
DS. Merkury i Hilton, tel. 17 861 40 04, 17 861 40 00