Zasady umorzenia opłat

Zgodnie z Regulaminem Domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 6
Umorzenie opłat za zakwaterowanie

1. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o umorzenie opłat za zakwaterowanie w DS.
2. Wniosek o umorzenie opłat za zakwaterowanie w DS. student składa do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem kierownika właściwego DS. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 student ma obowiązek dołączyć:
a. aktualne dokumenty potwierdzające wskazaną przez studenta sytuację życiową, oraz
b. kopię decyzji właściwego organu stypendialnego o przyznaniu zapomogi w danym roku akademickim z powodu przejściowej trudnej sytuacji życiowej, która jest jednocześnie podstawą wniosku o umorzenie opłat za zakwaterowanie.
4. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w rozstrzygnięciu w sprawie umorzenia opłat za zakwaterowanie w DS. określa okres umorzenia opłaty.
5. Od rozstrzygnięcia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony w ciągu 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.
6. Mieszkańcy zakwaterowani bez decyzji KDS o przyznaniu miejsca w DS. nie mogą ubiegać się o umorzenie opłat za zakwaterowanie.

Załącznik nr 2 - wniosek o umorzenie opłat w domu studenckim UR