Rekrutacja studentów

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

ERASMUS+
 

 

STUDENTKO / STUDENCIE Uniwersytetu Rzeszowskiego

Serdecznie zapraszamy Cię do skorzystania z możliwości wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ na studia lub praktykę.

 

Jeśli się wahasz i masz wątpliwości zapytaj kolegów / koleżanek - którzy nie bali się nowych wyzwań - o ich doświadczenia z przebywania w międzynarodowym towarzystwie i o korzyści z wyjazdu.

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

Przed wypełnieniem kwestionariusza on-line należy:

1. Zapoznać się z Zasadami realizacji i finasowania wyjazdów za granicę studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus+

Projekty nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000115685 oraz nr 2023-1-PL01-KA171-HED-000115353

2. Wybrać uczelnię, na której chce się studiować (zwracając m.in. uwagę na kierunek, stopień studiów, język wykładowy) z pliku  Uczelnie partnerskie.

3. Posiadać wypełnione ZAŁĄCZNIKI:

- zaświadczenie z Dziekanatu ze średnią ocen z toku studiów liczoną tak jak do dyplomu

- certyfikat językowy lub opinię lektora z wyszczególnieniem poziomu znajomości języka obcego (nie dotyczy studentów filologii i English Division)

- opinię merytoryczną pracownika naukowo-dydaktycznego o kandydacie

- list motywacyjny

- opinię promotora (jeśli Student zamierza wyjechać za granicę na swoim ostatnim roku studiów)

- opinię przewodniczącego organizacji studenckiej / opiekuna koła naukowego etc. (jeśli dotyczy)

- kopię certyfikatu pobytu na studiach lub praktyce w ramach programu Erasmus (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (jeśli dotyczy)

- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- zdjęcie

 

Do kwestionariusza on-line należy wpisać średnią ocen oraz poziom znajomości języka obcego zgodnie z ww. załącznikami

Posiadając ww. załączniki należy wypełnić kwestionariusz on-line.

Kwestionariusz należy wypełnić tylko raz, drobne błędy można poprawić na wydruku.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany przez studenta kwestionariusz należy przynieść wraz z ww. załącznikami oraz zdjęciem do Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych Działu Kształcenia UR (ul. Rejtana 16 C, pok. 44, Rzeszów)

 
UWAGA!!!!
Niekompletna dokumentacja  lub wypełniona niezgodnie z powyższymi zaleceniami - nie będzie rozpatrywana !!!
 
Na wszystkie pytania odpowie e-mailowo lub telefonicznie:
- studia, praktyka - mgr Aleksandra Dańczyszyn - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel. +17 872 15 71
 
Studenci! dzwońcie lub piszcie, gdy na pewno nie znajdziecie odpowiedzi na tej lub poprzedniej stronie.
  
Termin składania dokumentów - marzec
 
A teraz pozostaje tylko wypełnić   KWESTIONARIUSZ ON-LINE