Praktyka - miejsce wyjazdu

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE number - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC number - 984448830, OID number - E10171468

ERASMUS+
 

W przypadku mobilności studentów w celu odbycia praktyk organizacją przyjmującą może być:

  • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:

- publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

- organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

- ambasada lub urząd konsularny wysyłającego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem;

- partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;

- instytut badawczy;

- fundacja;

- szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych);

  • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
  • instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznana przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności.

 

Praktyka w programie Erasmus+ może być realizowana przez studenta w innej niż wyżej wskazana organizacji międzynarodowej lub polskiej instytucji zlokalizowanej za granicą, która prowadzi działalność w kraju programu Erasmus+, do którego wyjeżdża stypendysta i która jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju. Zadania stawiane studentowi podczas praktyki i określone w „Porozumieniu o programie praktyki” (LA) muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku, w tym także kompetencji językowych. Decyzja o tym, czy propozycja praktyki spełnia warunek pracy w środowisku międzynarodowym i czy może być za taką uznana, biorąc pod uwagę ww. zasady programu Erasmus+ oraz regulacje uczelni dotyczące realizacji praktyki zagranicznej przez studentów, należy do uczelni. W przypadku pozytywnej decyzji, LA takiego stypendysty musi być przygotowane z wyjątkową starannością, aby nie było żadnych wątpliwości co do międzynarodowego charakteru takiej mobilności.

 

Oferty praktyk (UR nie ponosi odpowiedzialności za oferty ani za rzetelność danej instytucji):

- strona Agencji Narodowej Programu Erasmus+

- Erasmus intern