dr Wojciech Bochnowski

  • Jednostka:
    Instytut Inżynierii Materiałowej
  • Budynek: B3
  • Pokój: 316
  • Nr telefonu: 178518730
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-9222-7621
  • Konsultacje: poniedziałek 9.00-9.45, sala 316/B3; środa 9.00-9.45, sala 316/B3

Informacje

Prace badawcze w zakresie inżynierii materiałowej i mechanicznej:

- umocnienie warstwy wierzchniej stali stopowych, stopów metali nieżelaznych poprzez odkształcenie plastyczne, obróbkę cieplną, obróbkę laserową, obróbkę cieplno-chemiczną;

- wytwarzanie wieloskładnikowych powłok nanokompozytowych na bazie azotków i tlenków metali przejściowych w procesie PVD,

- łączenie różnych materiałów metodą spawania, zgrzewania tarciowego,

- druk 3D stopów metali.

Stosowane metody badawcze: struktury - XRD i TEM, mikrostruktury - LM i SEM, składu chemicznego - EDX i XRF; badania wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie materiałów; pomiary twardości makro/mikro/nano, pomiary topografii powierzchni, badania  zwilżalności, testy zarysowania, badania korozyjne, badania tribologiczne, badania dylatometryczne.

Dydaktyka studentów - wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, technologie procesów materiałowych, obróbka cieplna, technologie wytwarzania powłok ochronnych, materiały nanokompozytowe, projektowanie materiałów.

 

Research works in the field of materials and mechanical engineering:

- strengthening of the surface layer of the alloy steels, non-ferrous alloy by plastic deformation,  heat treatment, laser treatment, thermo-chemical treatment;

-  production of multi-component nanocomposite coatings based on nitrides and oxides of transition metals in the PVD process,

- joining dissimilar materials by welding, friction welding,

- 3D printing of metal alloys.

Applied research methods: structures - XRD and TEM, microstructures - LM and SEM, chemical composition - EDX and XRF; tensile, compression, bending of materials; macro/micro/nano hardness measurements, surface topography measurements, wettability tests, scratch tests, corrosion tests, tribology tests, dilatometric tests.

Students teaching - lectures and classes on the following subjects: materials science, the strength of materials, technologies of material processes, heat treatment, technologies for the production of protective coatings, nanocomposite materials and materials design.

 

 

Publikacje