prof.dr hab.n.med. Tomasz Kluz

  • Jednostka:
    Katedra Ginekologii i Położnictwa Instytut Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych/Department of Gynecology and Obstetrics at the University of Rzeszów
  • Budynek: G4
  • Pokój: 214
  • Nr telefonu: 17 872 11 45
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-4798-3986
  • Konsultacje: Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie/Department of Gynecology, Oncological Gynecology and Obstetrics at the Clinical Hospital No. 1 in Rzeszów

Informacje

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1991 roku po uzyskaniu dyplom lekarza medycyny zatrudniony jako lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie. Po ukończeniu stażu w 1992 roku zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie w Klinicznym Oddziale Ginekologii i Położnictwa. W 1992 roku przebywał na 10 miesięcznym stażu naukowo – klinicznym w Klinice Ginekologii Uniwersytetu w Amsterdamie. W roku 1998 roku zdał egzamin specjalizacyjny z ginekologii i położnictwa oraz obronił pracę doktorską w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2012 zdał egzamin i uzyskałem specjalizację z ginekologii onkologicznej. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W grudniu 2018 roku wygrał konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 1.01.2019. jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. W styczniu 2023 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został nadany mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

W czasie pracy zawodowej uczestniczył w licznych kursach i stażach w kraju i za granicą / Amsterdam, Utrecht, Paryż, Lyon, Marsylia, Rzym, Praga, Zurich, Berlin/. Wielokrotnie organizował szkolenia z zakresu ginekologii operacyjnej dla lekarzy z innych ośrodków. Jest autorem 82 publikacji w czasopismach medycznych oraz wygłaszał liczne referaty na konferencjach naukowych. Obecnie utrzymuje ścisłe kontakty z Kliniką Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu w Rzymie i Utrechcie, Zakładem Genetyki

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu celem wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji. Główne kierunki zainteresowania to ginekologia operacyjna, uroginekologia i ginekologia onkologiczna. Był promotorem dwóch doktoratów obronionych z wyróżnieniem. Był kierownikiem Grantu Badawczego pt.” Genetyczny test przesiewowy dla kobiet z ryzykiem rozwoju raka jajnika z terenu Podkarpacia”

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical Academy in Lublin. In 1991, after obtaining an MD diploma, he was a trainee doctor at the Regional Specialist Hospital in Rzeszów. After completing his internship in 1992, he was employed there in the Clinical Department of Gynecology and Obstetrics. In 1992 he served a 10-month scientific and clinical internship at the Gynecology Clinic of the University of Amsterdam. In 1998, he passed a specialization exam in gynecology and obstetrics and defended his doctoral thesis at Collegium Medicum of the Jagiellonian University. In 2012, dr Kluz obtained a specialization in gynecological oncology. In 2018, he obtained a post-doctoral habilitation title from the Medical University of Karol Marcinkowski in Poznań. In December 2018, he won the competition for the position of Associate Professor at the University of Rzeszów. Since January 1, 2019 professor Tomasz Kluz has been Head of the Clinic of Gynecology, Oncological Gynecology and Obstetrics at the Regional Clinical Hospital No. 1 in Rzeszów. In January 2023, by order of President of the Republic of Poland, Tomasz Kluz was awarded the title of professor of medical and health sciences in the faculty of medical sciences.

During his professional career, he participated in numerous courses and internships in Poland and abroad (Amsterdam, Utrecht, Paris, Lyon, Marseille, Rome, Prague, Zurich, Berlin). Professor Kluz has often organized trainings in surgical gynecology for doctors from other centers. He is the author of 82 publications in medical journals and has presented numerous papers at scientific conferences. Currently, he maintains close contacts with the Clinic of Oncological Gynecology of the University of Rome and Utrecht, the Department of Genetics of the Pomeranian Medical University in Szczecin and the Department of Inorganic and Analytical Chemistry of the Karol Marcinkowski Medical University in Poznań with a view to exchanging experience and improving skills. The main areas of interest are surgical gynecology, urogynecology and oncological gynecology. He supervised two PhD theses, both defended with honours. He was also head of the research grant ‘Genetic screening test for women at risk of developing ovarian cancer in the Podkarpackie region.

 

Publikacje