dr Robert Bąk

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
  • Budynek: E4 (ul. Cicha 2A)
  • Pokój: 11
  • Nr telefonu: +48 17 8721987
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3011-4004
  • Konsultacje: Czwartek 8:45-10:15 & MS_Teams_24/7

Informacje

dr Robert Bąk

Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych UR.

Działalność naukowa pracownika to w szerokim ujęciu badania uwarunkowań i skutków aktywności fizycznej człowieka w kontekście sprawności fizycznej, wspierania rozwoju fizycznego, estetyki ciała, jakości życia i utrzymania zdrowia, a w szczególności:

1. Ekstremalne formy aktywności fizycznej człowieka – aspekty motoryczne, fizjologiczne,  psychologiczne i społeczne (aplikacje w służbach mundurowych).
2. Sporty i sztuki walki - aspekty motoryczne, fizjologiczne, psychologiczne i społeczne, diagnozowanie agresywności.
3. Zastosowania informatyki w sporcie, turystyce i rekreacji.

Dr. Robert Bąk

Assistant professor in the research and teaching group of the Institute of Physical Culture of College of Medical Sciences UR.

Scientific activity is research into the conditions and effects of human physical activity in the context of physical fitness, supporting physical development, body aesthetics, quality of life and maintaining health, in particular:

1. Extreme forms of human physical activity - motor, physiological, psychological and social aspects (applications in uniformed services).
2. Sports and martial arts - motor, physiological, psychological and social aspects, diagnosing aggressiveness.
3. Applications of IT in sport, tourism and recreation.

Publikacje