Dr Marta Dick-Bursztyn

Informacje

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH

Przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest akwizycja/przyswajanie języka obcego/drugiego (w szczególności języka angielskiego). Interesuje mnie także kształcenie przyszłych nauczycieli języka angielskiego (English Language Teacher Education). Badania te mają często charakter interdyscyplinarny i obejmują takie dziedziny jak: językoznawstwo, glottodydaktyka, jak  też psychologia, pedagogika, logopedia i medycyna.

FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Opiekun Sekcji Metodycznej przy Kole Naukowym Anglistów

Promotor prac licencjackich i magisterskich na studiach I i II st. na kierunku filologia angielska

Promotor pomocniczy doktorantów

PEŁNIONE FUNKCJE I PRACE ORGANIZACYJNE

Koordynator praktyk zawodowych

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego

Koordynator konferencji dla nauczycieli języka angielskiego PELT

Głos doradczy przy radzie programowej na kierunku filologia angielska