dr hab Małgorzata Kus-Liskiewicz

  • Jednostka:
    Instytut Biotechologii
  • Budynek: A0
  • Pokój: 326
  • Nr telefonu: 017 851 8586
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2564-6820
  • Konsultacje: środa 11:00 - 13:30

Informacje

Informacje

Naukowczyni i wykładowczyni w Uniwersytecie Rzeszowskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół syntezy i charakterystyki bionanomateriałów oraz ich możliwości aplikacyjnych, biorąc pod uwagę ocenę stopnia toksyczności i potencjału przeciwdrobnoustrojowego. Ponadto, jej badania związane są z wykorzystaniem modeli komórkowych do pozyskiwania bioproduktów i ich zastosowania jako komponenty nowych materiałów.

W 20219 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie osiągnięcia pn,; Synteza oraz charakterystyka właściwości nanomateriałów w oparciu o układy biologiczne". W 2011 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Molekularne mechanizmy apoptozy indukowanej czynnikiem transkrypcyjnym HSF1", realizowanej w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach i przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Wiesławy Widłak.

W ramach prowadzenia prac naukowych przebywała na stażach między innymi w: Universität Duisburg-Essen w Niemczech zajmując się transfekcją linii komórek eukariotycznych nanocząstkami fosforanu wapnia (2017); w Politechnice Lwowskiej w Ukraina prowadząc optymalizację syntezy nanomateriałów z wykorzystaniem promieniowania laserowego (2018); w University of Liège - Gembloux Agro-Bio Tech, Microbial Processes and Interactions (MiPI) w Belgii prowadząc hodowle bioreaktorowe drożdży jako materiału dla zielonej syntezy nanocząstek (2017). Swoje badania realizuje we współpracy z ośrodakmi naukowymi w Polsce i zagranicą, w tym z UMCS w Lublinie, Politechniką Rzeszowską, Politechnica de Guardo w Portugalii, University of Liège w Belgii. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Scientific and research interests

Synthesis and characterization of properties of nanomaterials based on biological systems; cytotoxicity evaluation of new materials toward cell lines; analysis of antimicrobial potential of synthetized bio(nano)materials; yeast bioproduction of valuable compounds; biomateriał synthesis. Scientific cooperation: UMCS Lublin, Rzeszow University of Technology, Politechnica de Guardo Portugal, University of Liège Belgium.

Publikacje