dr Małgorzata Dziedzic

  • Jednostka:
    Katedra Rusycystyki, Instytut Neofilologii, Kolegium Nauk Humanistycznych
  • Budynek: A3
  • Pokój: 312
  • Nr telefonu: +48 17 872 12 23
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-9406-2207
  • Konsultacje: poniedziałek 12.45-14.15, czwartek 10.00-12.00

Informacje

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego. Od 2019 r. z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii ds. ogólnych i naukowych w Kolegium Nauk Humanistycznych UR. Członek Zarządu Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Zakres prowadzonych badań naukowych: wybrane narzędzia technologii informacyjnej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, nowe tendencje i metody nauczania języków obcych, nauczanie języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym. Autorka blisko 50 publikacji naukowych w języku polskim i rosyjskim. Uczestniczyła w ponad 30 międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Odbyła dwie wizyty studyjne (Włochy) oraz czterokrotnie prowadziła zajęcia na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (Węgry, Turcja, Łotwa, Hiszpania). Laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową, dydaktyczną oraz popularyzację nauki, w tym międzynarodowych (m.in. Laur Dydaktyczny UR, Medal KEN, Międzynarodowy Konkurs Puszkinowski).

 

PhD in humanities, Assistant Professor at the Department of Russian Studies at the University of Rzeszów in the Chair of Applied Linguistics. Since 2019, Deputy Director of the Institute of Modern Languages for general and scientific affairs at the College of Humanities UR. Member of the Board in the Podkarpackie Branch of the Association for Poland-East Cooperation. The scope of scientific research: selected tools of information technology in teaching Russian as a foreign language, new tendencies and methods of teaching foreign languages, teaching Russian at an advanced level. Author of nearly 50 scientific publications in Polish and Russian. She participated in over 30 international scientific conferences in Poland and abroad. She took part in two study visits (Italy) and four times carried out classes at foreign universities under the Erasmus+ programme (Hungary, Turkey, Latvia, Spain). Winner of many awards and distinctions for scientific and didactic activity and popularization of science, including international ones (e.g. Laur Dydaktyczny UR, Medal KEN, Międzynarodowy Konkurs Puszkinowski).

Publikacje