dr Magdalena Cyrek

 • Jednostka:
  Instytut Ekonomii i Finansów KNS
 • Budynek: D1
 • Pokój: 7
 • Nr telefonu: 17 872 16 52
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-5020-9273
 • Konsultacje: wtorek 10.00-11.30 (tyg. A), 11.45-13.15 (tyg. B)

Informacje

 • adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, stopień uzyskany na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia
 • Teoria usług
 • Ekonomika usług
 • Makroekonomia

Zakres badań naukowych

 • Zmiany struktur sektorowo-branżowych
 • Rozwój sektora usług
 • Nierówności społeczno-ekonomiczne
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Rynek pracy
 • Rozwój regionalny

Granty, projekty i zadania badawcze

 • przygotowanie i realizacja projektu MNiSW „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” dla czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 01.06.2019-31.12.2020
 • przygotowanie i realizacja projektu MNiSW w ramach środków na działalność upowszechniającą naukę dla czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 01.01.2019-31.12.2020
 • Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach, projekt realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP, 02.01.2020-30.12.2020 - wykonawca
 • Wpływ innowacji i inwestycji w kapitał ludzki na realną konwergencję Polski z wyżej rozwiniętymi krajami świata, 2012-2014, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – wykonawca
 • Serwicyzacja zatrudnienia,UR, 2012–2013, indywidualny grant wspomagający uczelniane projekty badawcze
 • Intensywność wykorzystania wiedzy w podkarpackich przedsiębiorstwach usługowych oraz Nierówności społeczno-ekonomiczne a rozwój sektora usług w ramach tematu: Usługi wiedzochłonne wyznacznikiem rozwoju GOW, Wydział Ekonomii UR, 2011–2012 (granty wewnętrzne ze środków UR na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych pracowników)
 • Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski, projekt nr NN112 182836, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt zbiorowy, realizowany w Katedrze Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009–2011

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • 10.2021-17.10.2021 – warsztaty “Digital learning methods and innovative ICT-tools including online facilitation techniques” – Solidarity Tracks, Civil nonprofit company, Grecja
 • 04.2018-20.04.2018 – wyjazd dydaktyczny – University of Salamanca, Faculty of Economics and Business, Salamanca, Hiszpania
 • 04.2013-26.04.2013 – wyjazd dydaktyczny – Jade University of Applied Sciences (Jade Hochschule), Wilhelmshaven, Niemcy
 • 08.2012–12.09.2012 – staż naukowo-dydaktyczny – Institute of Public and Municipal Administration of „Classic Private University” w Melitopolu, Ukraina
 • 01.2011–04.02.2011 – wyjaz dstudyjny – University of Huddersfield, The Business School,Huddersfield, WielkaBrytania

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”
 • organizacja corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” oraz „Gospodarka Polski”
 • członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów UR (2019-2020 oraz 2020-2024)
 • członek Zespołu Programowego kierunku studiów „Ekonomia” (2019-2020 oraz 2020-2024)
 • członek Rady Programowej Wydziału Ekonomii UR (2018-2019)
 • członek Komisji ds. dydaktycznych Wydziału Ekonomii UR (2015-2017)
 • członek zespołu ds. opracowania nowej specjalności: “Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym” na Wydziale Ekonomii UR (2016/2017)
 • opiekun roku – kierunek: Ekonomia, I stopień (cykl kształcenia 2018-2021)
 • członek Rady Bibliotecznej UR (2016-2020)
 • członkostwo w PTE; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie (2021-2026)
 • członkostwo w Radzie Ekspertów Instytutu Wiedzy i Innowacji
 • członek Rady Recenzyjnej międzynarodowej konferencji naukowej Contemporary Issues in Economy
 • członek Rady Naukowej czasopisma Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Economical Science, ISSN 2519-2701

Publikacje