prof. dr hab. Maciej Balawejder

  • Jednostka:
    Zakład Chemii i Toksykologii Żywności- Department of Chemistry and Food Toxicology
  • Budynek: D3
  • Pokój: 121
  • Nr telefonu: 782850410
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1674-3602
  • Konsultacje: Wtorek 13.30-15.00

Informacje

Zainteresowania naukowe prof. Balawejdera dotyczą następujących zagadnień: modyfikacji składu fitochemicznego roślin rolniczych i ogrodniczych, metody przedłużania trwałości przechowalniczej surowców roślinnych, analizy chromatograficznej związków lotnych  oraz metod rozdziału stereoizomerów optycznych poprzez krystalizację.       

Podejmuje liczne działania mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Współpraca ta dotyczy realizacji projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie i implementację innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych do praktyki rolniczej i ogrodniczej. Ponadto jest autorem licznych opracowań technicznych, w tym patentów i wzorów użytkowych (https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/f6226a39-4490-4af5-a13a-12f71dca4522 ) . Wybrane wynalazki zostały skomercjalizowana i wdrożona do praktyki przemysłowej. Cześć wynalazków została zaprezentowana i nagrodzona na międzynarodowych wystawach wynalazków. Autor licznych publikacji naukowych indeksowanych przez Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8969580700 ).

Scientific interests of prof. Balawejder concerned on following issues: modification of the phytochemical composition of agricultural and horticultural plants, methods of extending shelf life  of plant raw materials, chromatographic analysis of volatile compounds and methods of separation stereoisomers by crystallization.

Professor establish many  cooperation with the ago-food industry. This cooperation concerns the implementation of R&D projects concern  implementing innovative technological and technical solutions to agricultural practice. In addition, prof. Balawejder is the co-author of numerous technical innovation especially patents and prototypes (https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/f6226a39-4490-4af5-a13a-12f71dca4522 ). Selected inventions were commercialized and implemented in industrial practice. Some inventions have been presented and awarded at international exhibitions of inventions. Simultaneously author of numerous scientific publications indexed by Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8969580700 ).

Publikacje