dr hab. prof. UR Józef Cebulski

 • Jednostka:
  Instytut Nauk Fizycznych
 • Budynek: A0/B3
 • Pokój: 307
 • Nr telefonu: 17 851 86 73
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-5657-5354
 • Konsultacje: piątek 13:30-15:00

Informacje

Zatrudniony na stanowisku profesora UR w Instytucie Nauk Fizycznych.

Zainteresowania  koncentrują się na wykorzystaniu spektroskopii FTiR, Ramana i FEWS (ang. fiber evanescence wave spectroscopy) do:

 • badań widm fononowych w półprzewodnikowych strukturach założonych AxB1-xZ, AxByC1-x-yZ, a także odziaływania elektron-fonon w strukturach w których  występuje tzw. punkt Diraca (izolatory topologiczne);
 • badań struktur niskowymiarowych;
 • badań onkologicznych oraz chorób rzadkich (genetycznych) z zakresu podczerwieni w diagnostyce medycznej i ocenie procesu leczenia;
 • badań wybranych materiałów szklistych i ceramicznych.

Professor at  Institute of Physics. My scientific interests focus on the use of FTIR, Raman and FEWS (fiber evanescence wave spectroscopy) spectroscopy for:

 • studies of phonon spectra for AxB1-xZ, AxByC1-x-yZ semiconductor structures and electron-phonon interactions in structures with the so-called Dirac point (topological insulators);
 • studies of low-dimensional structures;
 • studies of oncological and rare (genetic) diseases in the infrared range for medical diagnostics and assessment of the treatment process;
 • studies of selected glass and ceramic materials.

 

Profil Google Scholar

Profil ORCID: 0000-0001-5657-5354

Scopus ID: 6602169393

Publikacje