dr inż. Ewa Baran

 • Jednostka:
  Instytut Ekonomii i Finansów
 • Budynek: D1
 • Pokój: 302
 • Nr telefonu: 178721772
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-0105-6183
 • Konsultacje: poniedziałek 9:30 - 11:00

Informacje

Stanowisko

adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Historia myśli ekonomicznej,
 • Ekonomia integracji europejskiej,
 • Polityka społeczna i gospodarcza,
 • Metody analizy ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego,
 • Seminarium licencjackie

Zakres działalności badawczo-naukowej

(w oparciu o słowa kluczowe oraz numery klasyfikacji JEL)

 • wpływ integracji europejskiej na przemiany społeczno-gospodarcze w regionach - R23 Regional Migration • Regional Labor Markets • Population • Neighborhood Characteristics
 • rozwój zrównoważony- ujęcie regionalne i lokalne - P48 Political Economy • Legal Institutions • Property Rights • Natural Resources • Energy • Environment • Regional Studies, Q56 - Environment and Development; Environment and Trade; Sustainability,
 • rozwój regionalny ze uwzględnieniem instrumentów polityki gospodarczej szczególnie wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, problematyka rozwoju obszarów transgranicznych - R58 - Regional Development Planning and Policy
 • rola ośrodków miejskich w procesach rozwoju regionu - R51 Finance in Urban and Rural Economies.

Granty i projekty badawcze

 • „Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, w ramach umowy dotacji PAUCI – 00-0197-055, w roku 2003;
 • „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu” finansowany ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach działania 2.6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer Wiedzy ZPORR”, UR Rzeszów, w roku 2006 ;
 • „Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym na przykładzie powiatów rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego” realizowany ze środków EFS w ramach działania 2.6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer Wiedzy ZPORR, w roku 2006;
 • „Program upowszechniania osiągnięć nauki z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy” finansowanym przez Unię Europejską z EFS w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym PO KL 2007-2013, realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku; w latach 2010-2011;    
 • „Obserwatorium dolnośląskiego rynku pracy i edukacji” współfinansowanego przez UE z EFS w ramach działania 6.1.2. PO Kapitał ludzki, realizowany przez Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu, w 2012 r.    

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • wyjazd studyjny do Bawarii w dniach 21-34 czerwca 2018 r. ramach realizacji projektu: Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych dotyczących produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej na Podkarpaciu,
 • wyjazd studyjny na Słowację w dniu 9.10.2013 r. w ramach realizacji projektu „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim”
 • wyjazd w ramach programu Erasmus do Szent Istvan Universitet, Godollo, Hungary. Termin: 24-28.03.2014 r.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Pełnomocnik Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego Instytutu Ekonomii i Finansów,
 • Kierownik projektu „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim” PL-SK/KAR/IPP/III/124, realizowany w latach 2013-2014, dofinansowany ze środków EFRR,
 • Uczestnik projektu „Obserwatorium dolnośląskiego rynku pracy i edukacji” współfinansowanego przez UE z EFS w ramach działania 6.1.2. PO Kapitał ludzki, realizowany przez Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu, w 2012 r.
 • członkostwo w Komitecie Organizacyjnym Konferencji Naukowej „Środowisko-Człowiek-Gospodarka w Euroregionie Karpackim”, 25 września 2013 r Uniwersytet Rzeszowski oraz Konferencji Naukowej „Rozwój obszarów przyrodniczo cennych pogranicza Polski i Słowacji w warunkach realizacji polityki spójności” 26 czerwca 2014 r.

Publikacje