Prof. dr hab. ELŻBIETA FERET

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych/College of Social Sciences
 • Budynek: A2
 • Pokój: 106
 • Nr telefonu: 17 872 10 11
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-9283-0316
 • Konsultacje: Wtorek/Tuesday 10.00-12.00

Informacje

Radca prawny, specjalistka z zakresu Finansów publicznych.

Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie Prorektor Kolegium ds. Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Obszary tematyczne prowadzonych badań:

 1. finansowo-prawne aspekty funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

ze szczególnym uwzględnieniem szczebla samorządowego Polsce;

 1. geneza oraz wpływ polskich i  zagranicznych koncepcji oraz teorii samorządowych

na finansowe aspekty działania szczebla samorządowego;

 1. analiza wspólnych aspektów administracyjno-finansowych działalności jednostek

samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia gospodarki komunalnej;

 1. zapewnienie bezpieczeństwa finansowego działalności jednostek samorządu

terytorialnego przy uwzględnieniu władztwa finansowego państwa jednakże ze wskazaniem gwarancji konstytucyjnych realizacji samorządowych zadań publicznych.

Jest autorką ok. 200 opracowań naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym trzech monografii.

W ramach działalności dydaktycznej prowadziła i prowadzi zajęcia z zakresu Prawa finansowego, w szczególności: Prawa finansów publicznych, Finanse publiczne szczebla samorządowego, Samorządowe finanse publiczne, Prawo i procedura podatkowa, Publiczne prawo bankowe, Prawo celne, Prawo dewizowe oraz Fundusze unijne. W ramach Programu Erasmus i Erasmus + prowadziła zajęcia ze studentami i doktorantami za granicą; zrealizowała także staże naukowe poza granicami Kraju. Była opiekunem Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego. Wypromowała ponad 500 licencjatów, 200 magistrów prawa, doktora nauk prawnych, jest opiekunem naukowym doktoranta w Szkole doktorskiej. Była recenzentem kilkunastu doktoratów oraz rozpraw habilitacyjnych a także członkiem komisji habilitacyjnych.

W obszarze działalności organizacyjnej organizowała wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Leonardo da Vinci, Erasmus i Erasmus +; organizowała Szkołę letnią dla dziennikarzy ukraińskich oraz studentów z Niemiec; brała udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” oraz w Projekcie Ministerialnym „Dialog”. Organizowała i brała czynny udział w seminariach, webinariach oraz konferencjach naukowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych; w 2022 roku zorganizowała Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego w Rzeszowie.

Jest członkiem komitetów naukowych czasopism polskich i zagranicznych, m.in.: kwartalnika „Prawo budżetowe państwa i samorządu”; „Ius et Administratio”, Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego „Acta Iuridica Resoviensia”, „Revista Facultăţii de Drept Oradea Journal of the Faculty of Law Oradea”, „Rivista European Journal of Privacy Law & Technologies”.

Pełni funkcję Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Rzeszowie oraz członka: SEAP Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodni; EUROFUR - European Research Group, Komisji ds. Zagranicznych - LegalTech działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie; Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

W dniu 29 maja 2023 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

Attorney-at-law, specialist in public finance.

She was the Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Rzeszów and the Director of the Institute of Legal Sciences of the University of Rzeszów. Currently, Vice-Rector of the College of Social Sciences of the University of Rzeszów.

 

Thematic areas of conducted research:

 1. financial and legal aspects of the functioning of public finance sector units

with particular emphasis on the local government level in Poland;

 1. genesis and influence of Polish and foreign concepts and theories of self-government

on the financial aspects of the operation of the local government level;

 1. analysis of common administrative and financial aspects of the activities of units of

local government, taking into account the specificity of municipal management;

 1. ensuring the financial security of the activities of local government units,

taking into account the financial authority of the state, however, with an indication of constitutional guarantees for the implementation of local government public tasks.

 

As part of her didactic activity, she has conducted classes in the field of financial law, including: Public Finance Law, Local Government Public Finance, Tax Law and Procedure, Public Banking Law, Customs Law, Foreign Exchange Law and EU Funds. Within the Erasmus and Erasmus + Programs, she conducted classes with students and doctoral students abroad; she also completed scientific internships abroad. She was the supervisor of theScientific Students’ Club of Financial and Tax Law. She has supervised over 500 Bachelor's theses, 200 Masters of law, a doctor of law, and is a scientific supervisor of a doctoral student at the Doctoral School. She was a reviewer of several doctoral and habilitation dissertations, and a member of habilitation committees.

 

Within the ​​organizational activity, she organized the exchange of academic teachers under the Leonardo da Vinci, Erasmus and Erasmus + Programs; organized a Summer School for Ukrainian journalists and students from Germany; participated in the Human Capital Operational Program "Legality, efficiency and good administrative practice as a condition for good governance" and in the Ministerial Project "Dialogue". She organized and actively participated in seminars, webinars and national and international scientific conferences; in 2022, she organized the Congress of Financial Law Departments in Rzeszów.

 

She is a member of the scientific committees of Polish and foreign magazines, including: the quarterly "Prawo budżetowe Państwa i Samorządu"; "Ius et Administratio", Scientific Journal of the University of Rzeszów "Acta Iuridica Resoviensia", "Revista Facultăţii de Drept Oradea Journal of the Faculty of Law Oradea", "Rivista European Journal of Privacy Law & Technologies". She is the President of the Association of Polish Lawyers, Branch in Rzeszów and a member of: SEAP, the Association for Public Administration Education; Center for Information and Organization of Research on Public Finance and Tax Law of Central and Eastern Europe; EUROFUR - European Research Group, Foreign Affairs Committee - LegalTech operating at the District Chamber of Legal Advisers in Rzeszów; Polish Forensic Society.

 

On May 29, 2023, she obtained the academic title of professor of social sciences in the discipline of legal sciences.

Publikacje