dr hab., prof. UR ELŻBIETA FERET

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych
 • Budynek: A2
 • Pokój: 106
 • Nr telefonu: 17 872 11 10
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-9283-0316
 • Konsultacje: Środa 10.00-12.00

Informacje

Radca prawny, specjalistka z zakresu Finansów publicznych.

Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie Prorektor Kolegium ds. Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Obszary tematyczne prowadzonych badań:

 1. finansowo-prawne aspekty funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

ze szczególnym uwzględnieniem szczebla samorządowego Polsce;

 1. geneza oraz wpływ polskich i  zagranicznych koncepcji oraz teorii samorządowych

na finansowe aspekty działania szczebla samorządowego;

 1. analiza wspólnych aspektów administracyjno-finansowych działalności jednostek

samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia gospodarki komunalnej;

 1. zapewnienie bezpieczeństwa finansowego działalności jednostek samorządu

terytorialnego przy uwzględnieniu władztwa finansowego państwa jednakże ze wskazaniem gwarancji konstytucyjnych realizacji samorządowych zadań publicznych.

Jest autorką ok. 200 opracowań naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym trzech monografii.

W ramach działalności dydaktycznej prowadziła i prowadzi zajęcia z zakresu Prawa finansowego, w szczególności: Prawa finansów publicznych, Finanse publiczne szczebla samorządowego, Samorządowe finanse publiczne, Prawo i procedura podatkowa, Publiczne prawo bankowe, Prawo celne, Prawo dewizowe oraz Fundusze unijne. W ramach Programu Erasmus i Erasmus + prowadziła zajęcia ze studentami i doktorantami za granicą; zrealizowała także staże naukowe poza granicami Kraju. Była opiekunem Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego. Wypromowała ponad 500 licencjatów, 200 magistrów prawa, doktora nauk prawnych, jest opiekunem naukowym doktoranta w Szkole doktorskiej. Była recenzentem kilkunastu doktoratów oraz rozpraw habilitacyjnych a także członkiem komisji habilitacyjnych.

W obszarze działalności organizacyjnej organizowała wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Leonardo da Vinci, Erasmus i Erasmus +; organizowała Szkołę letnią dla dziennikarzy ukraińskich oraz studentów z Niemiec; brała udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” oraz w Projekcie Ministerialnym „Dialog”. Organizowała i brała czynny udział w seminariach, webinariach oraz konferencjach naukowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych; w 2022 roku zorganizowała Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego w Rzeszowie.

Jest członkiem komitetów naukowych czasopism polskich i zagranicznych, m.in.: kwartalnika „Prawo budżetowe państwa i samorządu”; „Ius et Administratio”, Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego „Acta Iuridica Resoviensia”, „Revista Facultăţii de Drept Oradea Journal of the Faculty of Law Oradea”, „Rivista European Journal of Privacy Law & Technologies”.

Pełni funkcję Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Rzeszowie oraz członka: SEAP Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodni; EUROFUR - European Research Group, Komisji ds. Zagranicznych - LegalTech działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie; Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Publikacje