dr hab. prof. UR Artur Czapiga

Informacje

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UR w Zakładzie Językoznawstwa Porównawczego w Katedrze Rusycystyki (Instytut Neofilologii, Uniwersytet Rzeszowski). Zakres prowadzonych badań naukowych: pragmatyka, semantyka, językoznawstwo porównawcze. Autor dwóch książek, jednego skryptu do nauki gramatyki kontrastywnej, 65 artykułów naukowych. Uczestniczył w 32 konferencjach naukowych w kraju i za granicą, prowadził zajęcia w ramach programu Erasmus+ (Hiszpania i Węgry), odbył wizyty studyjne (Australia, Wielka Brytania).

 

Doctor habilitatus of humanities, professor in the Chair of Comparative Linguistics in the Department of Russian Studies (Institute of Modern Languages, University of Rzeszów). The scope of scientific research: pragmatics, semantics, comparative linguistics. Author of two monographs, one script for learning contrastive grammar, 65 scientific articles. Participated in 32 scientific conferences in Poland and abroad, carried out classes at foreign universities under the Erasmus+ programme (Spain and Hungary), took part in study visits (Australia, Great Britain).