Praca dyplomowa

Informacja dla studentów dotycząca egzaminów dyplomowych w Kolegium Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022

Student na dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego powinien dostarczyć do dziekanatu:

1) Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzony przez promotora podpisem - w oprawie miękkiej, dwustronny wraz z wersją elektroniczną na płycie cd/dvd (w wersji word lub pdf) wraz z:

a) Podpisanym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wklejonym na końcu pracy)

b) Podpisane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

2) wniosek o wydanie dyplomu

 

ZASADY ZALICZENIA SESJI W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

Na podstawie § 19, § 31-33 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz § 1 Zarządzenia nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022:

· Sesja podstawowa obejmuje termin od 22.06 – 12.07.2022 r.

· Sesja poprawkowa obejmuje termin od 13.07 -24.07.2022 r.

· Przywrócenie terminów egzaminów lub zaliczeń z sesji poprawkowej oraz egzaminy dyplomowe obejmują termin od 1.09 -30.09.2022 r.

· Przedłużenie terminu złożenia egzaminu dyplomowego w przypadku złożenia pracy dyplomowej wraz z wymaganymi dokumentami do 30.09.2022 r., obejmuje termin do 30.10.2022 r.

W sesji podstawowej (pierwszy termin) - student ma obowiązek przystąpić do egzaminów i przedmiotów kończących się zaliczeniem. Wszystkie zaliczenia dopuszczające do egzaminu należy uzyskać przed sesją egzaminacyjną. W przypadku braku zaliczenia i nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, egzaminator wpisuje ocenę negatywną w sesji podstawowej. W terminie do 12.07.2022 r. student musi mieć zaakceptowaną pracę dyplomową w systemie Uczelnia 11 i systemie antyplagiatowym (JSA), brak tego warunku powoduje wpisanie „nzal” z seminarium dyplomowego przez promotora. W przypadku, gdy student z przyczyn obiektywnych (choroba, zdarzenie losowe itp.) nie dotrzyma tego terminu, może złożyć wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem oraz opinią promotora o przywrócenie terminu sesji podstawowej. Po pozytywnej decyzji Dziekana termin do 24.07.2022 r. staje się dla studenta terminem sesji podstawowej. Promotor wpisuje zaliczenie z seminarium dyplomowego z datą bieżącą.

W sesji poprawkowej (drugi termin) - do egzaminów lub zaliczeń przystępuje student, który w sesji podstawowej otrzymał ocenę negatywną z przedmiotu lub student, który uzyskał zgodę Dziekana na przywrócenie terminu sesji podstawowej. Niezgłoszenie się studenta na egzamin w termiach sesji poprawkowej powoduje wpisanie przez egzaminatora lub promotora w systemie Uczelnia11 oceny negatywnej lub „nzal”. W przypadku, gdy student z przyczyn obiektywnych (choroba, zdarzenie losowe itp.) nie dotrzyma terminu do 24.07.2022 r., może złożyć wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem 0 przywrócenie terminu sesji poprawkowej, a w przypadku seminarium dyplomowego wymagana jest opinia promotora.

Uwaga - obowiązek ustalenia terminów egzaminów przez nauczycieli dotyczy terminów sesyjnych, pozostałe terminy student ustala z egzaminatorem lub promotorem indywidualnie.

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2020/2021 (w związku ze zmianą wzoru dyplomów ukończenia studiów) zdjęcia nie są wymagane

Studenci studiów  którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2019/2020 i później nie uiszczają opłaty za dyplom. Pozostali wnoszą opłatę zgodnie z podpisaną umową (w wysokości 60 złotych) na indywidualne subkonto wygenerowane w Wirtualnej Uczelni

Do rozliczenia z Uczelnią nie jest konieczne dostarczenie karty obiegowej w formie papierowej (będzie ono odbywać się elektronicznie przez system U11).

Regulamin dyplomowania i wytyczne pisania pracy dyplomowej (obowiązuje od 03.03.2022)

Zarządzenie Rektora UR nr 228/2021 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Zał nr 1 - Regulamin Antyplagiatowy

Dokumenty - nauczyciele akademiccy

Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor)

Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)

Wniosek o powołanie Komisji egzaminu dyplomowego

 

Dokumenty - studenci

Oświadczenie (system antyplagiatowy)

Oświadczenie (zgodność wersji elektronicznej z papierową antyplagiat)

Wniosek o wydanie dyplomu

Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym

Karta obiegowa

Strona tytułowa

 

 

Pytania/Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Administracja - egz. licencjacki (od roku ak. 2022-2023)

Administracja - egz. magisterski (od roku ak. 2022-2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne - egz. licencjacki

Bezpieczeństwo wewnętrzne - egz. magisterski

Ekonomia - egz. licencjacki

Ekonomia - egz. magisterski

Finanse i rachunkowość - egz. licencjacki

Finanse i rachunkowość - egz. magisterski

Nauki o rodzinie - egz. licencjacki

Pedagogika profil ogólnoakademicki - egz. licencjacki

Pedagogika profil ogólnoakademicki - egz. magisterski

Pedagogika profil praktyczny - egz. licencjacki

Pedagogika profil praktyczny - egz. magisterski

Politologia - egz. licencjacki

Politologia - egz. magisterski

Praca socjalna - egz. licencjacki

Praca socjalna - egz. magisterski

Prawo - egz. magisterski (od roku akademickiego 2022-2023)

Socjologia - egz. licencjacki

Socjologia - egz. magisterski