Ogłoszenia ogólne

Zasady zapisu oraz zmiany przedmiotów do wyboru, specjalności lub grup zajęciowych (obowiązują od 01.10.2021)

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 wykłady w Kolegium Nauk Społecznych, zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej KNS nr 87/06/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r., mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość

 

Odpłatne staże studenckie na Uniwersytecie Rzeszowskim - propozycja AXELO Prawo i Podatki

Zapraszamy studentów III i IV roku na kierunku prawo stacjonarne lub niestacjonarne, osiągających wyróżniające wyniki w nauce i przejawiających zainteresowanie oraz szczególne zdolności
w praktycznym wymiarze stosowania prawa, do aplikowania na odpłatne staże studenckie realizowane w Kancelarii Axelo Prawo i Podatki.

Kryteria:  

  • Podanie o staż,
  • CV,
  • Udokumentowana średnia z dotychczasowego toku studiów min. 4,0, w tym ocena
    z przedmiotów: prawo cywilne (część ogólne i prawo rzeczowe); prawo cywilne (prawo spadkowe, prawo zobowiązań); prawo gospodarcze; prawo handlowe; prawo finansowe – co najmniej 4,0,
  • Działalność w kołach naukowych potwierdzona stosownym zaświadczeniem,
  • Ewentualne odbyte staże w kancelariach prawniczych potwierdzone stosownym dokumentem.  

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Instytutu Nauk Pranych, ul. Grunwaldzka 13, w kopercie zaadresowanej na Prodziekana KNS dr Marcina Niemczyka, do dnia 15.04.2024r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi studentami.
O terminie zostaną Państwo powiadomieni odrębną informacją.  

W załączeniu znajduje się oferta stażu Kancelarii AXELO Prawo i Podatki.

 

badania ankietowe pn. Metody nauczania na kierunkach prawniczych realizowanym przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) i Wolters Kluwer Polska.