Regulamin zadań doraźnych komisji/zespołów WSZJK działającej w ramach KNS

 

Regulamin zadań doraźnych komisji/zespołów WSZJK działającej w ramach Kolegium Nauk Społecznych

 

W celu efektywnej realizacji zadań WSZJK na poziomie Kolegium Nauk Społecznych, Dziekan Kolegium na podstawie § 8 ust. 2 Zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego systemu Zapewnienia Jaskości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim powołuje doraźne komisji roboczej w celu wykonania niezbędnych działań na rzecz jakości kształcenia w Kolegium Nauk Społecznych.

 

Doskonalenie programu oraz zapewnianie jakości kształcenia realizowane jest w oparciu
o Uchwałę nr 508/11/2019 Senatu UR w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Cele systemu zapewnienia jakości kształcenia w zakresie poszczególnych obszarów działania realizowane są w szczególności poprzez następujące czynności:

 • przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w ramach KNS,
 • przeprowadzanie hospitacji zajęć i kontroli terminowości odbywania zajęć oraz konsultacji,
 • analizę planów i programów studiów,
 • stosowanie formalnych procedur zatwierdzania programów kształcenia,            
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej,
 • okresowy przegląd programów kształcenia, w tym treści kształcenia (sylabusów),
 • analizę zgodności sylwetki absolwenta z wymaganiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów,
 • analizę jakości procesu dyplomowania oraz obowiązujących w kolegium procedur w zakresie zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz zapobiegania plagiatom,
 • okresowe oceny pracowników,
 • monitorowanie mobilności studentów i pracowników UR,
 • badanie losów absolwentów poszczególnych kierunków oraz monitorowanie opinii absolwentów o efektach i przydatności kształcenia,
 • zbieranie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów,
 • analiza zasad rekrutacji i limitów przyjęć na studia,
 • weryfikacja regulaminów organizacji programowych praktyk zawodowych,
 • okresowy przegląd prac dyplomowych i przedkładanie wniosków Dziekanowi,
 • okresową ocenę bazy dydaktycznej wykorzystywanej w procesie kształcenia.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem WSZJK w Kolegium sprawuje Dziekan.

 

Ustalony na posiedzeniu Rady Dydaktycznej w dniu 3 grudnia 2020 r.