Strategia Rozwoju

MISJA

Misją Kolegium Nauk Społecznych jest tworzenie warunków i koordynowanie działań umożliwiających jego pracownikom prowadzenie i rozwój badań w dziedzinie nauk społecznych oraz podnoszenie swoich kompetencji. Cel działalności badawczej stanowi osiąganie doskonałości naukowej oraz wnoszenie istotnego wkładu w rozwój nauki i gospodarki, a także wspieranie rozwoju Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego.

Kolegium zatem, przyjmuje za misję kształcenie na wysokim poziomie, wyposażanie absolwentów w kluczowe kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy oraz dające im wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej.

Przy tym Kolegium podejmuje współpracę ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i kulturowym, uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych i naukowych oraz wymianę doświadczeń kadry naukowej, doktorantów i studentów.

WIZJA

Wizja władz Kolegium Nauk Społecznych opiera się na zrównoważonym rozwoju badawczo-naukowym i kadrowym Kolegium, który zorientowany jest na podniesienie poziomu jakości badań naukowych poprzez efektywne wykorzystanie środków finansowych, zapewnienie i modernizację infrastruktury badawczej oraz współpracę zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Kolegium w swojej wizji zwraca uwagę przede wszystkim na chęć profesjonalnego kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych, wychodząc tym samym naprzeciw współczesnym wyzwaniom, potrzebom miasta, regionu, kraju a nawet świata.

CELE

Celem Strategii Rozwoju Kolegium Nauk Społecznych jest wytyczenie głównych kierunków rozwoju w zakresie prezentowanych dyscyplin naukowych, a przede wszystkim określenie priorytetów, które pozwolą na intensyfikację oraz podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych. Uznając najbardziej istotne dla Kolegium znaczenie badań naukowych, równie dużą uwagę należy zwrócić na kształcenie. Dydaktyka stanowi także o istocie Kolegium jako miejscu przekazywania wiedzy doktorantom i studentom, natomiast kształcenie na najwyższym poziomie jest powiązane z prowadzonymi badaniami i współczesną wiedzą na światowym poziomie.

Cel strategiczny I

Rozwój infrastruktury Kolegium umożliwiający efektywne prowadzenie, na wysokim poziomie, badań naukowych i procesu dydaktycznego.

Cele szczegółowe

1. Rozwój, unowocześnienie i zwiększenie dostępności do infrastruktury badawczej dla pracowników, doktorantów i studentów, także tych z zagranicy.
2. Koncentracja przestrzenna obiektów Kolegium poprawiająca sprawność funkcjonowania i racjonalizację kosztów.
3. Konsekwentne doposażanie jednostek w nowoczesną infrastrukturę badawczo – dydaktyczną poprawiającą warunki pracy i podnoszącą atrakcyjność studiowania w Kolegium.
4. Efektywne wykorzystywanie dostępnych systemów informatycznych.

 

Cel strategiczny II

Efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim sprzyjające budowie wysokiego kapitału intelektualnego i sprawności funkcjonowania Kolegium.

Cele szczegółowe

1. Optymalizacja zatrudnienia poprzez stały monitoring potrzeb jednostek organizacyjnych Kolegium.
2. Tworzenie ścieżek rozwoju dla wszystkich pracowników Kolegium.
3. Wspieranie rozwoju kompetencji naukowych pracowników.
4. Efektywne zarządzanie oraz wzmocnienie zasobu kadrowego w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickim poprzez zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji.
5. Promowanie dobrych praktyk i osiągnięć pracowników Kolegium.
6. Zatrudnianie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym, adekwatnym do etapu ich kariery naukowej w drodze otwartych konkursów.
7. Wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

 

Cel strategiczny III

Wzmocnienie i ugruntowanie pozycji naukowej Kolegium w kraju i za granicą.

Cele szczegółowe

1. Podnoszenie jakości prowadzonej działalności naukowej.
2. Znaczące podniesienie aktywności grantowej oraz publikacyjnej, tak przy współpracy z polskimi, jak i zagranicznymi instytucjami.
3. Wspieranie kadry badawczo–dydaktycznej w budowaniu relacji i realizacji przedsięwzięć z partnerami polskimi i zagranicznymi.
4. Stałe dążenie do osiągnięcia międzynarodowych standardów naukowych.
5. Wzmocnienie rozwoju badań i osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności we wszystkich dyscyplinach uprawianych w Kolegium.
6. Promowanie badań, inwestycji oraz przedsięwzięć o charakterze interdyscyplinarnym, także z zagranicą.
7. Wspieranie aktywności naukowej w zakresie krajowej oraz międzynarodowej współpracy naukowej z jednostkami naukowymi oraz podmiotami spoza sektora szkolnictwa wyższego.
8. Upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów Kolegium, także za granicą.
9. Efektywne wykorzystywanie środków własnych na badania i publikowanie wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem czasopism wysoko punktowanych.

 

Cel strategiczny IV

Wysoki poziom kształcenia powiązany z działalnością badawczą, dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku.

Cele szczegółowe

1. Stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia.
2. Dostosowanie programów studiów do wymogów wynikających z przepisów prawa i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.
3. Tworzenie nowych ścieżek specjalnościowych.
4. Doskonalenie programu rozwoju praktyk zawodowych, staży zawodowych, zajęć o charakterze praktycznym.
5. Wypracowanie systemu konsultacji programów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi.
6. Podejmowanie działań ukierunkowanych na ciągłą poprawę warunków studiowania i wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań.
7. Wspieranie działalności studenckich kół naukowych.
8. Wyróżnianie najlepszych studentów poprzez publikacji ich prac, udział w badaniach.
9. Dostosowanie programów studiów do współczesnych warunków gospodarowania i oczekiwań rynku pracy poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w realizacji treści programowych.
10. Systematyczne aktualizowanie programów studiów pod kątem ich powiązania z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz potrzebami rynku pracy.
11. Wdrożenie wymiany doświadczeń i narzędzi służących doskonaleniu jakości kształcenia i dobrych praktyk dla kształtowania sylwetki absolwenta pod potrzeby rynku pracy.
12. Wspieranie i rozwijanie działalności dydaktycznej w zakresie umiędzynarodowienia, w tym poszerzenie oferty przedmiotów prowadzonych w językach obcych.
13. Zawieranie porozumień z uczelniami zagranicznymi w celu poszerzenia ofert kształcenia.
14. Przygotowanie i opracowanie programów studiów w celu uzyskania dyplomów dwóch uczelni – polskiej i zagranicznej.
15. Wspieranie działalności dydaktycznej w zakresie uzyskiwania certyfikatów i dodatkowych kwalifikacji przez studentów w ramach programów międzynarodowych.

 

Cel strategiczny V

Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturowym.

Cele szczegółowe

1. Tworzenie warunków i inicjowanie współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturowym, z uwzględnieniem sektora publicznego oraz prywatnego, a w szczególności instytucji oświatowych, kulturalnych, mediów i organizacji pozarządowych.
2. Realizacja komercjalizacji badań prowadzonych z udziałem jednostek organizacyjnych Kolegium.
3. Upowszechnianie aktywności eksperckiej oraz usługowej na rzecz podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego, także przy wsparciu spółki celowej działającej przy Uczelni.
4. Wzbogacanie katalogu usług rynkowych oferowanych przez pracowników Kolegium.