Doradztwo zawodowe

W ramach Kolegium Nauk Społecznych następujące osoby odpowiedzialne są za rozwój kariery zawodowej pracowników naukowych poprzez wsparcie doradztwem:

Ooby zainteresowane spotkaniem z wybranym doradcą, proszone są o wcześniejszy kontakt e-mail.

Awans zawodowy

Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:

 • profesora,
 • profesora uczelni,
 • adiunkta,
 • asystenta

Na stanowisku:

 • profesora - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
 • profesora uczelni - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
  • naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych;
  • naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;
  • dydaktyczne, organizacyjne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych;
 • adiunkta - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;
 • asystenta - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

W karierze naukowej i zawodowej nauczycieli akademickich rozróżnia się:

 • tytuły zawodowe;
 • stopnie naukowe i tytuł naukowy;
 • stanowiska zajmowane w uczelni.

Tytuł zawodowy

Przez tytuł zawodowy rozumie się tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.

Stopnie naukowe i tytuł naukowy

W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się:

 • stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki:
  • stopień doktora,
  • stopień doktora habilitowanego,
 • tytuł profesora.

Stanowiska zajmowane w uczelni

 • profesor;
 • profesor uczelni;
 • adiunkt;
 • asystent.