Aktualności

Kick of Meeting European Inclusion of Ukrainian Students

W dniach 1-2 lutego 2024 roku w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie partnerskie w ramach międzynarodowego projektu pn. European Inclusion of Ukrainian Students. Koordynatorem projektu jest Univerzita Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy (Słowacja), natomiast partnerami są Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partner wspierający Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina). Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR oraz mgr Radosław Pyrek, pracownicy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Finansów KNS. Przed spotkaniem partnerskim, w dniu 15 grudnia 2023 roku, odbyło się również PreKick of Meeting w formie online, w czasie którego ustalono najważniejsze punkty agendy KoM. Zadania wyznaczone dla partnerów były omawiane w trakcie spotkania w Bańskiej Bystrzycy. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2023 roku i będzie realizowany przez 36 miesięcy.

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education. Celem projektu jest identyfikacja wyzwań oraz dzielenie się doświadczeniami
w jaki sposób uniwersytety partnerskie projektu ustabilizowały i usprawniły procesy tworzenia bezpiecznego i integracyjnego środowiska dla studentów pochodzących z kraju ogarniętego wojną - Ukrainy. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej bazy danych na temat środowiska gospodarczego, zwyczajów społecznych, przepisów prawnych i różnic kulturowych. Wypracowane będą również narzędzia, które umożliwią integrację ukraińskich studentów ze studentami uniwersytetów partnerskich.

Grupy docelowe

Grupą docelową projektu są:

  1. ukraińscy studenci, którzy z różnych powodów (głównie z powodu wojny) musieli przerwać studia wyższe w swoim kraju i próbują je kontynuować w uniwersytetach partnerskich;
  2. ukraińscy studenci, którzy próbowali rozpocząć studia wyższe w europejskich uniwersytetach, ale napotkali różne problemy np. społeczno-ekonomiczne, językowe, biurokratyczne tym samym zostali zmuszeni do powrotu do Ukrainy;
  3. studenci z uniwersytetów partnerskich, którzy integrują się w procesie edukacyjnym ze studentami z Ukrainy;
  4. pracownicy akademiccy i administracyjni uczelni partnerskich, którzy napotkali nieprzewidywane zmiany w swojej pracy zawodowej, spowodowane umiędzynarodowieniem społeczności studenckiej, zwłaszcza w przypadku studentów z Ukrainy.
Rezultaty

Rezultatem projektu będzie monografia naukowa, ukierunkowana na identyfikację konkretnych procedur, umożliwiających podejmowanie odpowiednich działań w zakresie społecznej i ekonomicznej integracji ukraińskich studentów. Monografia będzie skierowana do władz państwowych, europejskich interesariuszy, organizacji społecznych i innych zainteresowanych organów publicznych.
Podręcznik dobrych praktyk, zawierający zalecenia i rekomendacje w zakresie integracji ukraińskich studentów ze studentami uniwersytetów partnerskich, dedykowany będzie zainteresowanym grupom ukraińskich studentów.
Zorganizowane zostaną również międzynarodowe konferencje naukowe w uczelniach partnerskich.

Zachęcamy do polubienia fanpage projektu w mediach społecznościowych

wstecz