Wyróżnienie dla Pani dr Beaty Gumienny

Miło mi poinformować, że Polskie Towarzystwo Pedagogiczne przyznało wyróżnienia dla Pani dr Beaty  Gumienny  w Konkursie na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za książkę Upośledzenie dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w środowisku edukacyjnym (od oporu do emancypacji), Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021.

książka Beata Gumenny.jpg [78.44 KB]

Wyróżnienie przyznaje Kapituła składająca się z pięciu członków Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego lub osób współpracujących z nim, a powoływanych co roku przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa. Zasady i kryteria oceny zgłaszanych prac, sposób ich wewnętrznego lub zewnętrznego recenzowania oraz zakres pracy samej Kapituły ustala Kapituła podczas swojego pierwszego posiedzenia w danym roku.

W tym roku odbyło się szóste posiedzenie Kapituły Konkursu.

 Laureatem został prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, filozof edukacji, pedagog dr hab. Rafał Włodarczyk, za monografię pt.  "UTOPIA I EDUKACJA. STUDIA Z FILOZOFII, TEORII EDUKACJI I PEDAGOGIKI AZYLU" (Wrocław, 2021).

Kolejne wyróżnienia, uzyskali:  prof. dr hab. Henryk Mizerek, Refleksja krytyczna w edukacji i pedagogice Misja (nie)wykonalna? (Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2021) oraz dr Bożena Tołwińska z Uniwersytetu w Białymstoku - Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się. Studium przypadków (Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2021).

beata gumienny.jpg [15.01 KB]

Dr Beata Gumienny, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Badań nad Niepełnosprawnością. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, trzech monografii (jedna pod redakcją) oraz podręcznika dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze. W początkowym okresie pracy naukowej zainteresowania badawcze zorientowane były wokół problematyki kompetencji społecznych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka. Przez trzynaście lat pracowała w przemyskim Domu dla Dzieci „Nasza Chata” angażując się na rzecz reformy systemu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Ostatnie lata aktywności naukowej, badawczej i zawodowej związane są z problematyką osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, w tym z zagadnieniem inkluzji, przenoszeniem uczniów z placówek edukacyjnych, asystencji osobistej, teorią krytyczną ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu oporu.

 

W imieniu Dyrekcji Instytutu Pedagogiki gratuluję Pani dr Beacie Gumienny tak ważnego wyróżnienia  i życzę dalszych sukcesów naukowych – Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. nauki i jakości kształcenia.