Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Wróbel-Chmiel

awch.jpg [48.57 KB]

W dniu 5 grudnia 2022 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Wróbel-Chmiel pt. „Skazani za znęcanie się nad rodziną jako ojcowie. Studium pedagogiczne”.

Praca została napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Zdzisława Bartkowicza, zaś funkcję promotora pomocniczego pełnił Pan dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Recenzentami rozprawy były Pani dr hab. Irena Mudrecka, prof. Uniwersytetu Opolskiego oraz Pani dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Komisja doktorska jednogłośnie przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wystąpiła do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki UMCS o nadanie Pani mgr Agnieszce Wróbel-Chmiel stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Komisja złożyła również do Rady Naukowej wniosek rekomendujący w/w rozprawę do wyróżnienia.

Fragmenty recenzji:

„Zaprezentowana dysertacja dowodzi, że mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel posiada rozległą wiedzę z zakresu podejmowanej problematyki. Pracę uznaję jako wartościową poznawczo, napisaną ze znawstwem przedmiotu, posiadającą logiczny zamysł badawczy i odznaczającą się konsekwentnym zrealizowaniem założonych celów. Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny pracy i zaprezentowaną przez Autorkę dojrzałość naukową, rekomenduję niniejszą pracę do wyróżnienia i wyrażam nadzieję, że będzie ona opublikowana.” – dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

„Należy podkreślić wysoki poziom naukowy (merytoryczny i metodologiczny) dysertacji. Doktorantka wykazała się pogłębioną wiedzą z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i kompetencjami w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Oryginalność ujęcia badanego zjawiska oraz otrzymane rezultaty świadczą o dojrzałości badawczej. Praca zasługuje na wyróżnienie.” – dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. UPH