Obrona pracy doktorskiej Pana mgra inż. Krystiana Tuczyńskiego

W dniu 18.12.2020 r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra inż. Krystiana Tuczyńskiego.

Ze względu na pandemię obrona miała charakter zdalny za pośrednictwem platformy Zoom.

Tematem dysertacji doktorskiej były „Postawy nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej”. 

Praca została napisana pod kierunkiem Pana dra hab. Wojciecha Walata, prof. UR, zaś funkcję promotora pomocniczego pełnił Pan dr inż. Tomasz Warzocha.

 

W skład Komisji Doktorskiej weszli:

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR - przewodniczący

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR - promotor

dr inż. Tomasz Warzocha – promotor pomocniczy

dr hab. Dorota Siemieniecka,  prof. UMK – recenzent

dr hab. Elżbieta Sałata, prof. UTH Rad. – recenzent

dr hab. Marek Paluch, prof. UR – członek

prof. dr hab. Roman Pelczar – członek

dr hab. Marta Wrońska – prof. UR - członek

 

Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony oraz nadania stopnia doktora.

 

Fragmenty recenzji:

Pracę jako całość oceniam bardzo pozytywnie, zwłaszcza doceniam ogromny trud włożony w

sam proces badawczy, w którym widoczny jest bardzo dobry warsztat metodologiczny i statystyczny Autora. Przedstawione wyniki badań i sposoby ich analizy są bardzo czytelne. Doktorant posiada bardzo dobry warsztat badawczy! – dr hab. Dorota Siemieniecka,  prof. UMK.

 

Rozprawa dotyczy ważnej problematyki szczególnie w okresie aktualnie panującej pandemii. Jest dobrze osadzona w przyjętych przez Autora perspektywach teoretycznych i badawczych.

Praktycznym aspektem pracy, świadczącym o roli refleksyjnego badacza-praktyka jest autorski program szkolenia pt. Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie e-learningu – dr hab. Elżbieta Sałata, prof. UTH Rad.

 

Rada Naukowa Kolegium Nauk Społecznych w dniu 21.01.2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgrowi inż. Krystianowi Tuczyńskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

W imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Instytutu Pedagogiki gratuluję Panu Doktorowi, życząc dalszych sukcesów naukowych.

 

Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

ds. nauki i jakości kształcenia