Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 2022/2023

Szanowni Państwo

W dniu 04 kwietnia 2024 (czwartek) o godz. 16.00 w sali 113, nastąpi rozdanie świadectw studiów podyplomowych Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela edycja 2022/2024.

 

Świadectwa należy odebrać osobiście. Osoby, które nie będą mogły przybyć w tym czasie, będą mogły odebrać dokument i innym uzgodnionym terminie.

Warunkiem uzyskania świadectwa jest uregulowanie zobowiązań wobec uczelni.


 

Harmonogram opłat za studia

Opłata za I semestr

- do 15 listopada 2022 r. - 800 zł.

- do 15 stycznia 2023 r. - 800 zł.

Opłata za II semestr

- do 15 marca 2023 r. - 800 zł.

- do 15 maja 2023 r. - 800 zł.

Opłata za III semestr

- do 15 listopada 2023 r. - 800 zł.

- do 15 stycznia 2024 r. - 800 zł.

 

Numer konta bankowego 06 1240 6960 1563 0000 0221 0155

Dokonując wpłaty za czesne w opisie proszę zaznaczyć: Oplata za studia podyplomowe Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela edycja 2022-2023.

Uprzejmie informujemy, że od dnia wpłynięcia opłaty na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego można ubiegać się w terminie do 7 dni  o wystawienie faktury.

Fakturę należy zgłosić i odebrać u mgr Anny Soleckiej w pok. 107 (budynek przy ul. ks. J. Jałowego 24), tel. 17 8721804.

 

 

Harmonogramy zajęć tutaj

 

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Następnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność. Proszę zwrócić uwagę na właściwą edycję studiów 2022-2023.

Harmonogramy są na bieżąco aktualizowane.

Kontakt:

dr Piotr Karaś

pkaras@ur.edu.pl

dyżur: wtorek 11.15-12.30

tel. 17 872 1821

pokój 220

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

  • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
  • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
  • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
  • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
  • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach - przez media - dla mediów”);
  • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I  lub II stopnia, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.