Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjne

Dr hab. Marek Paluch, prof. UR - Kierownik

Dr hab. Janusz Zieliński, prof. UR

Dr Radosław Malikowski

Dr Maria Łukaszek

Dr Anna Mazur

Dr Dorota Pstrąg

Dr Krystian Tuczyński

Dr Tomasz Warchoł

Dr Agnieszka Wróbel – Chmiel

 

Profil naukowo-badawczy Zakładu

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej  skupiają swoje zainteresowania naukowo-badawcze na problemach profilaktyki zjawisk patologii społecznej oraz resocjalizacji osób, które weszły w konflikt z prawem. Główne obszary tematyczne to: symptomy, geneza
i uwarunkowania dewiacji społecznych oraz niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży
i młodych dorosłych w trzeciej dekadzie XXI wieku; syndromy zachowań patologicznych; realizacja ról małżeńskich/partnerskich i rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem osób wywodzących się z dysfunkcyjnych środowisk socjalizacyjnych; kryminologiczne
i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności; postawy społeczne wobec zjawisk patologii społecznej i grup mniejszościowych; podstawy pracy socjoterapeutycznej
i psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Pracownicy Zakładu realizują badania dotyczące zagadnień:

 • stygmatyzacji i marginalizacji społecznej,
 • readaptacji i reintegracji społecznej oraz sprawiedliwości naprawczej,
 • metodyki pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej,
 • funkcjonowania osób odbywających karę pozbawienia wolności w rolach rodzicielskich i małżeńskich/partnerskich,
 • postaw społecznych wobec nadużywania substancji psychoaktywnych i uzależnień,
 • długoterminowego odbywania kary pozbawienia wolności,
 • uwarunkowań ryzykownych zachowań seksualnych związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz dysfunkcyjnością systemu rodzinnego,
 • postaw społecznych wobec osób żyjących z HIV,
 • opinii społecznych na temat przemocy seksualnej wobec dzieci i osób dorosłych,
 • postaw społecznych wobec potencjalnych partnerów życiowych i modeli życia rodzinnego z perspektywy osób z zaburzonymi doświadczeniami socjalizacyjnymi
 • zachowań suicydalnych,
 • etycznych podstaw badań społecznych w środowiskach zagrożonych patologią społeczną

Pracownicy pełnią funkcję recenzentów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, np. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, section J-Pedagogia-Psychologia, Perspectives in Psychiatric Care, Children, Behavsci, Future, IJERPH, Adolescents, Healthcare. Pracownicy angażują się we współpracę międzynarodową, między innymi biorąc czynny udział w redakcjach czasopism (np.: Guest Editor Special Issue "Challenges for Health Inequalities Research during COVID-19 Pandemic" (2022-23), IJERPH).

 

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna pracowników Zakładu odnosi się do prowadzenia wykładów, ćwiczeń, warsztatów, seminariów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia są realizowane na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika Specjalna oraz Nauki o Rodzinie. Realizowane przedmioty mieszą się w następujących blokach: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, metodyka resocjalizacyjna, diagnostyka resocjalizacyjna, zjawiska patologii społecznej, terapia, rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia.

Działalność organizacyjna

W ramach działalności organizacyjnej pracownicy Zakładu są członkami Komisji Rekrutacyjnej, są opiekunami kolejnych roczników studentów oraz podejmują bieżące działania organizacyjne w Instytucie.

 

Opieka nad organizacjami studenckimi

W ramach Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej od 20 lat działa Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe. Główne formy jego aktywności to wizyty studyjne i warsztaty penitencjarne w zakładach karnych Okręgowych  Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, penitencjarne obozy naukowe oraz spotkania z praktykami penitencjarnymi.

Współpraca Zakładu z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi. W ramach tej współpracy prowadzone są badania naukowe oraz dyskusje społeczne w obszarze działalności tychże instytucji, a także organizowane wizyty studyjne i warsztaty dla studentów. Wśród instytucji współpracujących z kadrą Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej można wskazać:

 • zakłady karne podlegające Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w Warszawie oraz Okręgowym Inspektoratom Służby Więziennej (m.in. OISW Rzeszów, OISW Kraków, OISW Lublin, OISW Wrocław);
 • Krajowe Centrum ds. AIDS;
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie;
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Rzeszowie;
 • Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Chęcinach;
 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „MATEUSZ” w Toruniu;
 • Dom Samotnej Matki w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie „EMAUS” Rzeszów-Czudec;
 • Polskie Towarzystwo Penitencjarne;
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne;
 • Radę Terenową ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego.

Organizacja/współorganizacja konferencji/sympozjów naukowych:

Pracownicy Zakładu biorą czynny udział we współorganizowaniu konferencji i sympozjów naukowych i popularno-naukowych tematycznie związanych z tematyką realizowanych badań, np. „Rodzina wielodzietna koszt czy życiowa inwestycja”. Pracownicy biorą czynny udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach, np. w Słowacji, w Ukrainie, Czechach.