Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Prof. UR dr hab. Marta Uberman,  kierownik

Prof. dr hab. Liliya Morska

Prof. UR dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb

Dr Alicja Kubik - 1/2 etatu

Dr Sławomira Pusz - 1/2 etatu

Dr Janusz Boczar

Dr Mariola Kinal

Dr Barbara Lulek

Dr Rafał Mazur

Dr Wojciech Motyka

Dr Beata Romanek

Mgr Maria Cesarz- urlop macierzyński

Mgr Monika Szczygieł – Boczar

Mgr Małgorzata Kiełb – ½ etatu

 

Profil naukowo-badawczy:

Działania Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej koncentrują się w obrębie edukacji małego dziecka, a w szczególności kategorii:

  1. Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  2. Innowacji w pedagogice przedszkolnej, metod aktywizujących i ich wykorzystania w codziennej pracy z dzieckiem,
  3. Funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym,
  4. Kultury organizacyjnej instytucji oświatowych,
  5. Wzajemnych powiązań szkoły i rodziny w toku wspólnej pracy na rzecz dziecka – ucznia,
  6. Wychowania przez sztukę, wychowania estetycznego, dydaktyki edukacji plastycznej i muzycznej, sztuki dziecka, literackiej edukacji małego dziecka (odbiór literatury przez małe dziecko; reader response, terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej),
  7. Teorii i metodyki nauczania języków obcych, wybranych problemów w zakresie lingwistyki stosowanej oraz akwizycji języka obcego.

W Katedrze realizowane są międzynarodowe projekty finansowane przez MEiN, w ramach ścieżki Doskonała Nauka.

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne m.in. z następujących przedmiotów: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, strategie edukacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawy diagnostyki edukacyjnej, organizacja środowiska edukacyjnego w przedszkolu i szkole, język polski, edukacja społeczno-przyrodnicza, muzyka, plastyka, metodyka edukacji plastycznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka języka polskiego, metodyka języka obcego, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej, metodologia badań ilościowych oraz seminarium dyplomowe i seminarium magisterskie. W ramach działalności dydaktycznej realizowane są staże m.in na Słowacji, w Grecji, w Austrii, w Szwecji, w Norwegii i USA, jak też na Ukrainie. Pracownicy zdobywają także doświadczenie dydaktyczne poprzez udział w programach Erasmus +.

 

Działalność organizacyjna

W ramach działalności organizacyjnej  pracownicy Katedry są czynnymi członkami Rady Instytutu Pedagogiki, Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika, Rady Dydaktycznej, Zespołu Programowego Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Komisji Rekrutacyjnej, koordynują także współpracę z interesariuszami zewnętrznymi – przedszkolami i szkołami podstawowymi. Dodatkowo są opiekunami kolejnych roczników studentów oraz podejmują bieżące działania organizacyjne w Instytucie.

Opieka nad organizacjami studenckimi

W Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci, które podejmuje liczne działania związane z  promowaniem czytelnictwem i rozwojem zainteresowań czytelniczych dzieci. Działania koła skupiają się na rozwijaniu zainteresowań dzieci literaturą i książką oraz wszelkimi formami sztuk, jak: teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, muzyka i taniec. Koło realizuje następujące aktywności: prowadzi szeroko pojęte działania animacyjne w zakresie kultury literackiej (zajęcia, pokazy, odczyty, wykłady, prelekcje, warsztaty, wystawy, konferencje, projekty itp.), prowadzi spotkania czytelnicze i pokazy multimedialne wśród dzieci oraz zajęcia z zakresu pracy z tekstem z zastosowaniem metod pozawerbalnych, jak też spektakle teatralne dla dzieci z wykorzystaniem wartościowej literatury dziecięcej.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pracownicy Katedry aktywnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przede wszystkim z Szkołą Podstawowa nr 8 w Rzeszowie, Szkołą Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, Przedszkolem nr 29 w Rzeszowie, Prywatnym Przedszkolem Małych Odkrywców w Rzeszowie. W ramach systematycznej współpracy przedstawiciele interesariuszy opiniują dokumentację na kolejne cykle kształcenia, zaś pracownicy Katedry wspierają proces edukacji w wymienionych placówkach.

Organizacja/współorganizacja konferencji/sympozjów naukowych:

Pracownicy Katedry biorą czynny udział w organizowaniu i współorganizowaniu konferencji, sympozjów naukowych, popularno-naukowych tematycznie związanych z ich działalnością badawczą, a także uczestniczą w komitetach organizacyjnych i naukowych tego rodzaju wydarzeń.

Najbliższe wydarzenie tego typu to Child Research and Education Congress (https://childresearchcongress.pl/)