Zakład Teorii Wychowania i Opieki

Prof. UR dr hab. Grzegorz Grzybek,  Kierownik

Dr hab. Jolanta Lenart, prof. UR

Dr Zbigniew Chodkowski

Dr Monika Badowska-Hodyr

Dr Justyna Meissner-Łozińska

Dr Anna Śniegulska

Dr Wiesława Walc

 

Profil naukowo-badawczy Zakładu

Zakład Teorii Wychowania i Opieki łączy refleksję teoretyczną nad wychowaniem z praktyką pedagogiczną. Ważnym elementem dociekań naukowych i zdań dydaktycznych stanowi problematyka wychowania, opieki w rodzinie i instytucjach zastępczych. Z zakładem związana jest teoria „etyki rozwoju”, która dostarcza narzędzia teoretycznego dla zobrazowania rzeczywistości społecznej, opiekuńczej i wychowawczej.

W ramach zaangażowania naukowego pracownicy uczestniczą w dwóch priorytetowych obszarach badawczych Instytutu Pedagogiki: „PEDAGOGICZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH” oraz „SZKOŁA - PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA”.

 

Działalność dydaktyczna

Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wspiera inne kierunki oraz specjalności w zakresie opieki, wychowania, diagnostyki pedagogicznej. Współpracuje z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, oświatowymi, terapeutycznymi w zakresie wymiany praktyk i doświadczeń.

 

Opieka nad organizacjami studenckim

Pracownicy Zakładu wspierają działalność studentów, w tym sprawują nadzór nad „Studenckim Krągiem Korczakowskim”.

 

Działalność organizacyjna, współpraca międzynarodowa i współpracownikami zewnętrznymi

Projekty międzynarodowe realizowane z zagranicznymi jednostkami:

  • Wydział Kultury i Sztuki Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie: zostały zrealizowane wspólne projekty naukowe: Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny. Uniwersytet Rzeszowski, rok realizacji: 2014; Sacrum a profanum w kulturze, czas realizacji: 01.04.2015-30.11.2015; Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, czas realizacji: 01.12.2017-02.03.2019;
  • Instytut Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Preszowskiego, projekty naukowe (1: Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka (Eros in morality and culture. Sexual ethics versus esthetics), czas realizacji: 01.07.2016-01.06.2017; 2: Kształcenie w szkołach wyższych na studiach trzeciego stopnia a etos pracy nauczyciela, obszar wnioskowania: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Jednostka organizuje także konferencje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Pracownicy współpracują także z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Podkarpacia.