Zakład Edukacji Nauczycieli

Prof. UR Dr hab. Wojciech Walat - Kierownik

Dr Waldemar Lib

Dr Bożena Maj-Tatsis

Dr Marta Pytlak

Dr Tomasz Warzocha

 

 

 

Profil naukowo-badawczy:

Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania nauczycieli w edukacji formalnej i nieformalnej w wymiarach: aksjologicznym, dydaktycznym, psychofizycznym, organizacyjnym i technologicznym.

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie zajęć z zakresu:

  • podstaw dydaktyki ogólnej i teoretycznych podstaw kształcenia;
  • podstaw: informatyki, matematyki, techniki i technologii informacyjnych;
  • metodyki: edukacji informatycznej, edukacji matematycznej i edukacji technicznej;
  • współczesnych systemów edukacyjnych (w tym z elementami edukacji integracyjnej i inkluzyjnej);
  • seminariów licencjackich i magisterskich.

 

Działalność organizacyjna i naukowa

  • Redagowanie czasopisma naukowego (lista MEiN 40pkt.): JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE (od 2010 roku) (www: STRONA GŁÓWNA - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221 (ur.edu.pl)
  • Organizowanie i prowadzenie wystawy interaktywnej „Eksploratorium” rozbudzającej zainteresowania uczniów szkół podstawowych i promującej Instytut Pedagogiki (od 2016 roku).
  • Redagowanie czasopisma naukowego (lista MEiN 40pkt.): „Didacticka Mathematicae”, wydawanego wspólnie z wspólnie z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

 

Opieka nad organizacjami studenckimi

  • prowadzenie studenckiego Koła Naukowego „Edukacja bez granic” od 2019 roku;
  • opieka nad przygotowaniem prac studenckich do udziału w corocznej olimpiadzie techniki w Pilzeniu (Rep. Czeska) od 2010 roku.

 

Organizacja/współorganizacja konferencji/sympozjów naukowych: