Janusz Boczar

dr Janusz Boczar

Katedra Wczesnej Edukacji

 

Kontakt:

Instytut Pedagogiki

Katedra Wczesnej Edukacji

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail:

boczar.janusz@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe:

Muzyka we wczesnej edukacji.

Pedagogika wobec wyzwań współczesnej cywilizacji.

Filozofia wychowania.

 

Wybrane publikacje:

 

1. Edukacja muzyczno-taneczna dzieci wiejskich. Próba diagnozy, (w:) Problemy edukacji dziecka wiejskiego,  red. M. Radochoński,  A. Horbowski, Rzeszów 1996, s.233-240.

2. Instrumenty elektroniczne w wychowaniu muzycznym- komunikat, (w:) Edukacja wczesnoszkolna- rzeczywistość i perspektywy, red. J. Kida, Rzeszów 1996, s.235-237.

3. Nowo odkryte rękopisy Leibniza. (w:) Kwartalnik Historii Nauki, PAN, Warszawa 1997,
 nr ¾, s.143-144.

4 .Co zawierają nowo odkryte rękopisy Leibniza. (w:) Edukacja Filozoficzna, UW, vol.24, Warszawa 1997, s.379-380.

5. Kontrowersje wokół filozofii kultury Heinricha Rickerta. (w:) Zeszyty Naukowe AŚ
w Kielcach, T. IV, Kielce 1997, s.39-45

6. Filozofia w szkole średniej. Blaski i cienie. (w:) Ergo, nr 4, Krosno 1998. s.16-17.

7. Status metodologiczny redukcji filozoficznych. (w:) Folia Philosophica, Prace naukowe UŚ w Katowicach, nr 17, Katowice 1999, s.45-51.

8. Metodologiczne implikacje założeniowości w nauce. (w:) Folia Philosophica, Prace naukowe UŚ w Katowicach, nr 18, Katowice 2000, s. 183-189

9. Spór między Machem a Einsteinem w świetle  filozofii recentywizmu, (w:) Folia Philosophica, Prace naukowe UŚ w Katowicach, nr 22, Katowice 2004, s.61-67.

10. Rola nauki w rozwoju cywilizacji. (w:) Filozofia w szkole- filozofia w życiu, wyd. Phaenomena, AŚ w Kielcach, Kielce 2004, s.121-125.

11. Energia-masa-materia, (w:) Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Słomskiemu, WSFiZ Warszawa, Tom I, Warszawa 2005. s.39-43

12. Symptomy cywilizacji początku XXI wieku,  (współautor: Monika Szczygieł-Boczar); (w:) Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby-prognozy. Red. A. Horbowski, J. Potoczny, UR Rzeszów 2007, s.82-90.

13. Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej. (w:) Zeszyt Naukowy UR, seria Pedagogika, Psychologia, red. K. Szmyd, Rzeszów 2007, s.206-211.

14. Kulturotwórcza rola jazzu. (współautor: Olga Boczar), [w:] Człowiek-Kultura-Edukacja, wyd. Mega-Plast dla WSM w Legnicy oraz WSMP ISM w Presovie, Legnica 2011, s.309-317.

15. „Pitagorejski motyw tonacji C-dur” [w:] Mistrz-mentor-wychowawca.
Z problematyki twórczego wychowania i edukacji., wyd. Aureus, Kraków 2018.

16. ”Froniczny aspekt wstydu”[w:] Biuletyn Zakładu Psychologii Instytutu Pedagogiki UR nr9,  UR Rzeszów, 2020.

17. ”Folkloryzm w wychowaniu dziecka w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej”, artykuł przyjęty do druku (wydawnictwo pokonferencyjne, Połtava,

 

Zainteresowania artystyczne:

 

Autor małych form muzycznych, wierszy i piosenek dziecięcych.

 

1. ”Pan Jezus jest z nami”, mała forma  wokalno instrumentalna, autorstwo muzyki i tekstu,          koncert inauguracyjny  na Wydziale Muzyki UR w Rzeszowie, styczeń 2015.

2. ”Już czas”, mała forma muzyczna na chór i orkiestrę, autor muzyki i tekstu, koncert inauguracyjny  na Wydziale Muzyki UR w Rzeszowie, styczeń 2016.

3. ”Świąteczna ballada”, mała forma wokalno-instrumentalna, autor muzyki
i tekstu, koncert inauguracyjny na Wydziale Muzyki UR w Rzeszowie, styczeń 2017.

4. ”Świąteczny walc”, mała forma wokalno-instrumentalna, autor muzyki
i tekstu, koncert inauguracyjny na Wydziale Muzyki UR w Rzeszowie, styczeń 2018.

5. ”Niebo dzisiaj takie piękne”, mała forma wokalno-instrumentalna, autor muzyki , koncert inauguracyjny na Wydziale Muzyki UR w Rzeszowie, styczeń 2019.

6. ”Świąteczna bossa-nova, mała forma wokalno-instrumentalna, autor muzyki
i tekstu, koncert inauguracyjny na Wydziale Muzyki UR w Rzeszowie, styczeń 2020.

  1. Autor kilkunastu piosenek dziecięcych.