Sprawozdanie 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe

za okres styczeń 2021 – styczeń 2022 r.

Opiekun naukowy: dr Monika Badowska-Hodyr

Zarząd Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego

Prezes: Kaja Odolczyk

Z-ca Prezesa: Oliwia Czerwińska

Sekretarze:

Joanna Mordasiewicz

Piotr Opuchlik

 

 • styczeń 2021 r. – styczeń 2022 r. – spotkania w ramach Penitencjarnego Klubu Dyskusyjnego Platforma MS Teams/Instytut Pedagogiki KNS;
 • styczeń 2021 r. – spotkanie w ramach Platformy MS Teams; ustalenie szczegółowej tematyki spotkań; uzgodnienia kwestii organizacyjnych; zmiana statusu: z Sekcji Penitencjarnej NKP (od 2004 r.) na Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe (od stycznia 2021 r.); ustalenia i szczegóły wniosku na Projekt Naukowy Studenckich Kół Naukowych, ogłoszony w ramach konkursu na podstawie Zarządzenia nr 112/2020 JM Rektora UR z dnia 01.10.2020 r. – Projekt XVI Penitencjarnego Obozu Naukowego;
 • 23 lutego 2021 r. – Webinarium nt.: „Kara pozbawienia wolności a stygmatyzacja społeczna” – projekt we współpracy z ELSA Rzeszów; przeprowadzenie webinarium oraz wygłoszenie prelekcji – dr Monika Badowska-Hodyr; aktywni uczestnicy przedsięwzięcia: Damian BASARA, Aleksandra FALISZ, Gabriela FILIP, Klaudia GAWRON, Iryna GNUS, Kinga PIWOWAR;
 • 10 czerwca 2021 r. – V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt.: „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca”, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie; aktywni uczestnicy przedsięwzięcia: Natalia GRABOWSKA, Damian BASARA; temat wystąpienia: „Obszary problemu autoagresji osadzonych mężczyzn oraz formy przeciwdziałania temu zjawisku w opinii studentów z uwzględnieniem statystyk Służby Więziennej dotyczących autoagresji wśród skazanych w jednostkach penitencjarnych”;
 • 17-18 czerwca 2021 r. – Konferencja Naukowa nt.: „Czynniki warunkujące efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie osób doświadczonych izolacją penitencjarną ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dziecka”, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków; współorganizator – Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA; aktywni uczestnicy przedsięwzięcia: Patrycja BŁAJDO, Oliwia CZERWIŃSKA, Natalia GRABOWSKA, Kaja ODOLCZYK.

Celem konferencji była kontynuacja rozważań środowiska naukowego oraz pracowników różnych sektorów pomocowych z Polski, Austrii, Włoch i Holandii, wokół problematyki związanej z sytuacją osób doświadczających izolacji penitencjarnej – samych osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin a zwłaszcza dzieci. Jeden z bloków konferencji poświęcony był sytuacji dzieci osób osadzonych, w którym uczestnicy usłyszeli głos dzieci. W ramach Konferencji odbyły się także warsztaty, które były skierowane do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami dotkniętymi izolacją penitencjarną;

 

 • 29 sierpnia – 4 września 2021 r. – realizacja Projektu nr NIW/16/2021 – XVI Penitencjarny Obóz Naukowy, Zakład Karny Łupków; aktywni uczestnicy przedsięwzięcia: Oliwia CZERWIŃSKA, Aleksandra FALISZ, Gabriela FILIP, Klaudia GAWRON, Magdalena LISIK, Klaudia MAZONIK, Gabriela OBŁOZA, Kaja ODOLCZYK, Piotr OPUCHLIK, Kinga PIWOWAR.

Wartość merytoryczna Projektu:

 • zapoznanie się studentów ze strukturą organizacyjną Zakładu Karnego w Łupkowie oraz OZ Jednostki – OZ Moszczaniec;
 • poznanie specyfiki oddziaływań w pionie penitencjarnym oraz zapoznanie się studentów Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego z oddziaływaniami terapeutycznymi podejmowanymi w bezpośrednim kontakcie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności;
 • organizacja przez studentów warsztatów edukacyjno-profilaktycznych wśród osadzonych, których celem było nabywanie przez osadzonych umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, aktywne zdobywanie doświadczeń emocjonalnych i poznawczych, kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innej osoby, także zachowań sprzyjających wyrażaniu szacunku/grzeczności połączonej z troską o uczucia bliskiej osoby, budowanie empatii;
 • zapoznanie się studentów Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego z działaniami podejmowanymi przez Zakład Karny w Łupkowie na rzecz kreowania i wzmacniania procesu reintegracji społecznej;

 

 

 • 29 sierpnia – 4 września 2021 r. – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie na temat: „EmocJa”; warsztaty przygotowały i przeprowadziły: Gabriela OBŁOZA, Kinga PIWOWAR, Klaudia MAZONIK, Magdalena LISIK;
 • 29 sierpnia – 4 września 2021 r. – badania naukowe wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie, na temat: „Izolacja więzienna a relacje osadzonych z rodziną”, w szczególności czynników sprzyjających jak i ograniczających proces resocjalizacji penitencjarnej – w obszarze kontaktów z rodziną; w ramach projektu badań naukowych zapoznanie się z programami resocjalizacji penitencjarnej w obszarze integracji rodzin; badania przygotowały i przeprowadziły: Oliwia CZERWIŃSKA, Kaja ODOLCZYK;
 • wrzesień – październik 2021 r. – przygotowanie artykułu do Gazety Uniwersyteckiej, tytuł artykułu: „Kolejny ważny projekt naukowy już za nami! XVI Penitencjarny Obóz Naukowy Zakład Karny Łupków” [w:] GAZETA UNIWERSYTECKA, Nr 4(118), s. 48 – 49, ISSN 2719-4647; autorki tekstu: Aleksandra FALISZ, Gabriela FILIP, Klaudia GAWRON;
 • 18 – 19 listopada 2021 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Najlepsi
  z najgorszych i źli stale. Dożywotni więźniowie”, IPSIR Uniwersytet Warszawski; aktywni uczestnicy przedsięwzięcia: Kaja ODOLCZYK, Karolina MORAWSKA, Kinga PIWOWAR, Magdalena PERYGA, Klaudia MAZONIK.

Celem Konferencji było stworzenie forum dyskusji na temat praktycznych problemów, które wiążą się z wykonywaniem kary dożywotniego pozbawienia wolności, a także umożliwienie zaprezentowania wyników najnowszych badań oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele środowiska naukowego i eksperci – w tym biegli sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Konferencja stanowiła także okazję do podzielenia się ostatnimi wynikami badań naukowych dotyczących skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, realizowanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu naukowego „Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki;

 

 • listopad 2021 r. – styczeń 2022 r. – kontynuacja Akcji „Misie-Ratownisie”
  w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie, na rzecz procesu readaptacji społecznej osadzonych, wspierając programy integracji rodzin w obszarze wzmacniania i podtrzymywania więzi osadzonych z rodziną;
 • 5 stycznia 2022 r. – realizacja współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki
  i Resocjalizacji „Mateusz” w Toruniu oraz Ośrodkami Readaptacyjnymi w Toruniu i Grudziądzu; spotkanie w ramach Platformy MS Teams z Waldemarem Dąbrowskim, toruńskim społecznikiem, który przybliżył historię ośrodków readaptacyjnych, które prowadzi w Toruniu i Grudziądzu, podzielił się swoim doświadczeniem, zaprezentował konkretne działania podejmowane wobec swoich podopiecznych.

Placówka w Toruniu przeznaczona jest głównie dla mężczyzn, którzy opuszczają zakłady karne, znajdują się w grupie ryzyka wykluczenia społecznego. Podopieczni otrzymują tutaj wszechstronną pomoc psychologiczną oraz mogą liczyć na readaptację społeczno-zawodową, co ma na celu sprawić, by wrócili do życia w społeczeństwie i odnaleźli się na rynku pracy. Do 2020 r. w Ośrodku znalazło pomoc 180 osób. Nikt z nich nie wrócił do zachowań kryminalnych. Od 2016 r. działa także filia Ośrodka w Grudziądzu, w której schronienie znajdują kobiety opuszczające zakład karny.