Sprawozdanie 2019/2020

Działalność Sekcji Penitencjarnej NKP UR, rok akademicki 2019/2020

 

Opiekun naukowy: dr Monika Badowska-Hodyr

Przewodnicząca: Magdalena Materna, II Pedagogika resocjalizacyjna 2-go stopnia

 

 

 • semestr zimowy/semestr letni – spotkania stacjonarne Sekcji w cyklu dwutygodniowym w Instytucie Pedagogiki, w ramach Penitencjarnego Klubu Dyskusyjnego, poruszające szeroko pojętą problematykę penitencjarną; tematyka spotkań skupiała się wokół penitencjarnych zainteresowań studentów, w szczególności problematyki związanej
  z realizacją kary pozbawienia wolności; postępowania penitencjarnego z konkretnymi kategoriami osób odbywających karę pozbawienia wolności, kar długoterminowych, kary śmierci, problematyki z obszaru readaptacji i reintegracji społecznej, w szczególności programów penitencjarnych realizowanych na terenie jednostek penitencjarnych, przepisów regulujących wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz postępowania penitencjarnego wobec kobiet i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
  z dziećmi;
 • od 13 do 18 października 2019 r. – realizacja Projektu Nr DN-5121/21/2019:
  XV Penitencjarny Obóz Naukowy, Zakład Karny Łupków:
 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Zakładu Karnego w Łupkowie oraz OZ Jednostki – OZ Moszczaniec;
 • poznanie specyfiki oddziaływań w pionie penitencjarnym oraz zapoznanie się
  z oddziaływaniami terapeutycznymi podejmowanymi w bezpośrednim kontakcie
  z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności;
 • organizacja przez studentów zajęć edukacyjno-warsztatowych wśród osadzonych, których celem było nabywanie przez osadzonych umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, aktywne zdobywanie doświadczeń emocjonalnych i poznawczych, kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innej osoby, także zachowań sprzyjających wyrażaniu szacunku/grzeczności połączonej z troską o uczucia bliskiej osoby, budowanie empatii;
 • zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez Zakład Karny w Łupkowie na rzecz kreowania i wzmacniania procesu reintegracji społecznej;
 • przekazanie zebranych w ramach akcji „Misiaki-Pluszaki”, zorganizowanej przez studentów Sekcji Penitencjarnej NKP, zabawek, maskotek, książeczek oraz kolorowanek do kącików widzeń rodzinnych w Zakładzie Karnym Łupków oraz OZ Moszczaniec;
 • 26 listopada 2019 r. – aktywni członkowie Sekcji Penitencjarnej NKP na Festiwalu Kół Naukowych Instytutu Pedagogiki prezentowali dotychczasową działalność Koła oraz zapraszali w swoje szeregi studentów zainteresowanych tematyką penitencjarną;
 • zorganizowanie od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r. wśród studentów Instytutu Pedagogiki, zbiórki pluszaków, celem przekazania ich do Zakładu Karnego w Rzeszowie, by były wartościowym dodatkiem do wyposażenia kącików widzeń rodzinnych;
 • styczeń - maj 2020 r. – przygotowanie projektu warsztatów resocjalizacji twórczej we współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie:
 • Moduł I – 4 luty - 3 marzec 2020r. – zajęcia warsztatowe, edycja I nt. „Macierzyństwo
  a zakład karny – szanse i zagrożenia”, skierowane do osadzonych kobiet – realizacja, najaktywniejsze studentki Sekcji Penitencjarnej, lic. Magdalena Materna oraz lic. Ewelina Lis; przygotowanie oraz realizacja zajęć warsztatowych z osadzonymi kobietami z obszaru macierzyństwa, by wzmocnić ich proces zmiany, rewaloryzacji oraz readaptacji społecznej, w szczególności pomóc odbudować ich więzi z dziećmi, także z bliskimi;
 • Moduł II – kwiecień - maj – zajęcia warsztatowe, edycja II nt. „Komunikacja interpersonalna”, skierowane do osadzonych kobiet – realizacja, najaktywniejsze studentki Sekcji Penitencjarnej, lic. Agata Domagalska oraz lic. Dominika Łukaszewska; przygotowanie zajęć warsztatowych z osadzonymi kobietami z obszaru komunikacji interpersonalnej, by wzmocnić ich proces zmiany, rewaloryzacji oraz readaptacji społecznej;
 • lipiec 2020 r. – podsumowanie działalności Sekcji Penitencjarnej w roku akademickim 2019/2020; ustalenie szczegółów realizacji projektów penitencjarnych oraz ustalenie szczegółów współpracy warsztatowo-naukowo-penitencjarnej z jednostkami penitencjarnymi Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie na nowy rok akademicki 2020/2021; przygotowanie kompletu dokumentacji z działalności Sekcji: sprawozdanie merytoryczne, aktualizacja danych oraz lista członków Sekcji.