Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2023/2024

Na podstawie podjętych uchwał, tj. Uchwały Nr 530/11160/23 w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2023/2024 oraz Uchwały Nr 530/11161/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2023/2024 z dnia 9 października 2023 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2023/2024, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów.

Załącznik

do Uchwały Nr 530/11161/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 9 października 2023 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium
Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego,
na rok akademicki 2023/2024

 

Warunki ogólne:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego będzie prowadzony w terminie od 16 października 2023 r. do 27 października 2023 r.

Wysokość stypendium w 2023 roku wynosi min. 3000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo.

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wypełnić na portalu internetowym Województwa Podkarpackiego dostępnym pod adresem https://cu.podkarpackie.pl , w którym udostępniony zostanie tzw. generator wniosków.

Generator wniosków, o którym mowa powyżej, zostanie udostępniony od dnia 16 października 2023 r. od godz. 9:00 do 27 października 2023 r.

Wypełniony za pośrednictwem generatora wniosek o przyznanie stypendium należy wydrukować, opatrzyć wymaganymi podpisami i wraz z obowiązkowymi załącznikami złożyć w terminie naboru wniosków:

  • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od 7:30 – 15:30 – decyduje data stempla Kancelarii ogólnej,

  • listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów – decyduje data nadania przesyłki.

Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Informacje dodatkowe:

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

  • wypełniony w generatorze, wydrukowany, kompletny i podpisany wniosek;

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego, adwokata;

  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta;

  • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego;

  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej  www.podkarpackie.pl (Dla Mieszkańców - Edukacja i Nauka - Stypendia i nagrody - Stypendia dla studentów). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: dek@podkarpackie.pl.