POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE !!!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, Starosta Krośnieński poszukuje wolontariuszy do pracy w dwóch domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu krośnieńskiego.

W chwili obecnej w placówkach sytuacja jest stabilna, niemniej jednak  mogą pojawić się trudności kadrowe w prawidłowym zabezpieczeniu opieki nad niepełnosprawnymi pensjonariuszami
w przypadku wystąpienia zachorowań wśród mieszkańców i pracowników DPS.

Zakres działań wolontariuszy obejmowałby wsparcie oraz usługi opiekuńcze w  Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ul. Floriańska 19 - prowadzonym na zlecenie Powiatu przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu, w którym aktualnie przebywa 108 pensjonariuszy
oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu, ul. Długa 1 - prowadzonym na zlecenie Powiatu przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Krakowie, w którym obecnie przebywa
71 pensjonariuszy. Mieszkańcy obydwu DPS są osobami z niepełnosprawnością intelektualną
i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Osoby chętne do pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom w/w Domów, proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami: DPS dla Dzieci w Iwoniczu - 13 43 50 618 oraz DPS Bonifratrów
w Iwoniczu - 13 43 50 521 lub z pracownikami PCPR w Krośnie - 13 43 75 732 i 13 43 75 766, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pcprkrosno.pl.