Zagadnienia i literatura dla osób przystępujących do egzaminu uzupełniającego z pedagogiki

ZAGADNIENIA I LITERATURA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO Z PEDAGOGIKI

(przed otwarciem przewodu doktorskiego)

 

 1. Geneza i rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej.
 2. Główne paradygmaty nauk społecznych i ich zastosowanie w badaniach nad edukacją.
 3. Nurty i kierunki myśli pedagogicznej w rozwoju historycznym (nowożytność).
 4. Paradygmaty w metodologii badań pedagogicznych.
 5. Ilościowe i jakościowe podejście w badaniach pedagogicznych.
 6. Wychowanie jako zjawisko kulturowe.
 7. Dylematy i zagrożenia współczesnego wychowania.
 8. Procesy nauczania i uczenia się – prawidłowości i uwarunkowania.
 9. Zasady dydaktyczne.
 10. Relacje interpersonalne w szkole.
 11. Pedagogika specjalna wobec zmian społeczno-kulturowych.
 12. Tożsamość zawodowa nauczyciela i jej współczesna ewolucja.
 13. Pedagogika społeczna w strukturze pedagogiki – geneza, przeobrażenia.
 14. Współczesne media – społeczny i edukacyjny kontekst przemian, zagrożenia.
 15. Polityka oświatowa państwa.

Literatura:

Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, Warszawa 1988.

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2007.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna, Kraków 2015.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Krauz A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003.

Mietzel G., Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańsk 2002.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Palka S., (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Siemieniecki B., Pedagogika medialna, t. 1 i 2, Toruń 2007.

Skrzydlewski W., Kultura, Edukacja, Technologia, Kształcenie – konteksty nowomedialne, Poznań 2017.

Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Kraków 2015.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015.