Seminarium prof. W. Walat

Seminaria doktorskie z zakresu tematycznego:

Funkcjonowanie procesów dydaktycznych w systemach edukacji formalnej i nieformalnej

Seminaria prowadzi kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli dr hab. prof. UR Wojciech Walat wraz zespołem współpracowników.

Celem seminariów jest przygotowanie koncepcji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w ramach dyskusji dotyczących proponowanych rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem systemów edukacji formalnej i nieformalnej w ramach kształcenia ustawicznego (priorytetowego zadania badawczego Zakładu Edukacji Nauczycieli oraz Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego CTWTP-UR).

 

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Harmonogram otwartych seminariów doktorskich w semestrze zimowym 2023-2024

Laboratorium zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego (Kampus Rejtana) bud A0/B2, sala 264A, godz. 14.30-18.00:

 

Harmonogram otwartych seminariów doktorskich w semestrze letnim 2023-2024

22/02/2024

Temat wprowadzający: Przejawy rozumowania matematycznego u małych dzieci: odkrywanie zależności liczbowych w kwadratach magicznych (studium przypadku) – dr Bożena Maj-Tatsis

Temat główny: Uwarunkowania przestrzeni edukacyjnej – mgr Joanna Vejar-Perez

Sprawozdanie z realizacji badań: Powołanie a powinności nauczycieli w szkole podstawowej – mgr Sandra Ścieranka

 

21/03/2024

Temat wprowadzający: Kompetencje społeczne studentów z wykorzystaniem TIK – dr inż. Tomasz Warzocha

Temat główny: Rozumienie zagadnień fizycznych a wykorzystanie narzędzi TIK w szkole podstawowej. Weryfikacja autoreferatu pracy doktorskiej mgr Beata Semków-Nędza

 

11/04/2024

Temat wprowadzający: Przygotowanie studentów pedagogiki do nauczania programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej - dr inż. Tomasz Warchoł

Temat główny: Gra komputerowa jako czynnik pobudzający postawę zaangażowania w uczenie się matematyki w szkole podstawowej – mgr Grzegorz Urbanek

 

16/05/2024

Temat wprowadzający: Kompetencje informatyczne słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu nauczania informatyki przez nauczycieli innych przedmiotów – dr inż. Krystian Tuczyński

Temat główny: Uwarunkowania przygotowania zawodowego opiekuna w żłobku – mgr Ewa Żytka-Rydosz

 

13/06/2024

Temat wprowadzający: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych – dr hab. Wojciech Walat

Temat główny: Przygotowanie nauczycieli do rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym – mgr Ewa Brzozowska

 

Harmonogram otwartych seminariów doktorskich w semestrze zimowym 2023-2024

19/10/2023 – temat główny: Funkcjonowanie poznawcze młodzieży szkolnej grającej w gry wideo jako komponent postawy uczenia się. Autoreferat rozprawy doktorskiej – mgr Grzegorz Załęski

16/11/2023 – temat główny: Rozumienie zagadnień fizycznych a wykorzystanie narzędzi TIK w szkole podstawowej. Przykład analizy wyników badań mgr Beata Semków-Nędza

14/12/2023 – temat główny: Powołanie a powinności nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Sprawozdanie z realizacji badań – mgr Sandra Ścieranka

18/01/2024 – temat główny: Media cyfrowe a funkcjonowanie procesów poznawczych uczniów szkół średnich na przykładzie uczenia się języka obcego. Sprawozdanie z realizacji badań – mgr Marcin Kiper

 

Harmonogram otwartych seminariów doktorskich w semestrze letnim 2022-2023

16/02/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania kompetencji społecznych nauczycieli akademickich: dr T. Warzocha

09/03/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania twórczych aktywności matematycznych nauczycieli matematyki: dr B. Maj-Tatsis

13/04/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania aktywności uczniów w edukacji pozaformalnej: dr T. Warchoł

18/05/2023 - temat wprowadzający: Temat wprowadzający: Metodologia badania intuicji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym: dr Marta Pytlak

15/06/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania wykorzystania e-learningu w szkole wyższej: dr K. Tuczyński