Seminarium prof. R. Pelczar, prof. E. Juśko

Seminaria prowadzą:

Prof. dr hab. Roman Pelczar

Dr hab. Edmund Juśko, prof. UR

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Katedra Historii i Teorii Wychowania zaprasza do udziału

 w seminarium doktorskim

 

z zakresu  Historii oświaty i wychowania na ziemiach polskich (od średniowiecza po XXI w.) oraz polskiej myśli pedagogicznej

 

CELE SEMINARIUM

- Stworzenie uczestnikom seminarium warunków do napisania rozprawy doktorskiej poprzez  udoskonalenie  własnego warsztatu  naukowego (przygotowującego  do samodzielnej pracy badawczej  i twórczej) oraz pomoc merytoryczną i metodologiczną.  

- Uzyskanie przez doktorantów stopnia naukowego doktora nauk społecznych  w dyscyplinie pedagogika.

 

TEMATYKA SEMINARIUM

Tematyka seminarium będzie dotyczyć m.in. następujących obszarów badawczych:

- Przemiany w edukacji i wychowaniu w  Polsce od średniowiecza do XX wieku                              (ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski południowo-wschodniej).

- Oświata mniejszości narodowych w Polsce (Rusini-Ukraińcy, Żydzi).

- Historia wychowania i myśli pedagogicznej w Polsce.

- Opieka nad dziećmi i młodzieżą na ziemiach polskich od XIX do XXI w.

- Biografistyka pedagogiczna.

- Wychowawczo-opiekuńcza funkcja Kościoła katolickiego w Polsce od czasów nowożytnych do XX wieku.

- Historyczny i współczesny obraz oraz problemy zawodu nauczycielskiego.

- Rodzina i dziecko w Polsce od XIX do XXI wieku.

 

PROGRAM SEMINARIUM

- Zajęcia o charakterze seminaryjnym.

- Zajęcia z metodyki pisania prac naukowych.

- Kształtowanie założeń teoretycznych i formułowanie koncepcji (konspektu) rozprawy doktorskiej.

- Tworzenie podstawy źródłowej i bibliograficznej.

- Prezentacja fragmentów prac doktorskich i dyskusja nad nimi.

- Prezentacja całości rozpraw doktorskich.

 

ORGANIZACJA SEMINARIUM

 

- W seminarium mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane proponowaną tematyką.

- Odpowiedzialnym za opracowanie szczegółowego programu i realizację zajęć jest  prof. dr hab. Roman Pelczar.

- Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt mailowy z prowadzącym seminarium: rpelczar@poczta.fm