Seminarium prof. J. Miąso, prof. R. Pęczkowski, prof. M. Wrońska

Cele, założenia, problematyka seminarium doktorskiego z nauk pedagogicznych

 

Prowadzący:

 

Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR               e-mail: ryszard@ur.edu.pl

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR                         e-mail: mwronska@ur.edu.pl

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR                             e-mail: jmiaso@ur.edu.pl

 

CELE SEMINARIUM

 • Kształtowanie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwanie się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych oraz prezentowanie wyników w formie wystąpień na konferencjach naukowych, tworzeniem tekstów naukowych.
 • Przygotowanie, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej.
 • Opracowanie, pod kierunkiem opiekuna naukowego, dysertacji doktorskiej, która powinna  stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z obszaru nauk pedagogicznych

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zajęcia z metodologii pracy naukowej.
 • Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Tematyczne seminaria doktorskie.

 

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

 

 • osób z pasją, mających wysoką motywację do działania,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i prowadzeniem badań naukowych,
 • nauczycieli akademickich, kreatywnych nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
 • osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania systemu edukacji w przestrzeni społecznej, gospodarczej politycznej, kulturowej.

 

 

EFEKT KOŃCOWY SEMINARIUM JEST

 

 - stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

PROBLEMATYKA SEMINARIUM:

 

 

Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

 

 • Instytucja szkoły we współczesnym systemie edukacji – czynniki determinujące efektywność jej funkcjonowania w przestrzeni życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego na wszystkich poziomach organizacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkolnictwo ponadgimnazjalne), funkcjonowanie szkoły w różnych systemach edukacyjnych;

 

 • Funkcjonowanie małych szkół wiejskich – proces kształcenia i czynniki proces ten determinujące, system nauczania w klasach łączonych, poziom osiągnięć szkolnych uczniów małych szkół, losy edukacyjne uczniów małych szkół, alternatywne propozycje realizacji procesu kształcenia w małych szkołach;

 

 • Proces kształcenia i czynniki determinujące jego efektywność, uczeń i nauczyciel jako podmioty współczesnej szkoły, relacje uczeń – nauczyciel, rodzice – szkoła; uwarunkowania środowiskowe, w wymiarze makro i mikro, i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły  na wszystkich poziomach organizacyjnych szkoły.

 

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

 

 • Różnorodne aspekty funkcjonowania mediów: media a opinia publiczna (np. teoria agenda setting, teoria spirali milczenia), funkcjonowanie mediów jako systemu (np. teorie systemów medialnych), media a świadomość odbiorcy (np. teorie kognitywistyczne, teorie primingu i framingu);

 

 • Opisywanie i analizowanie właściwości oraz możliwości edukacyjnych mediów, a także opracowywanie optymalnych sposobów stosowania mediów w zorganizowanych procesach edukacyjnych;

 

 • Mediatyzacja rzeczywistości społecznej: modele, normy i standardy zachowania kreowane przez media cyfrowe; analiza procesów socjalizacji i wychowania przebiegających w kulturze prefiguratywnej w przestrzeni  zdominowanej przez media;

 

 • Eksploracja, analiza, diagnoza oraz krytyczna oceny problemów społecznych w nowych mediach z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw badawczych;

 

 • Badania zawartości mediów: ilościowa i jakościowa analiza zawartości mediów (np. jakościowa analiza wytworów internautów: twórczość amatorska i fanfikcje (fan fiction), remiksy i kolaże), analiza semiologiczna;

 

 • Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania: problemy metodologiczne w badaniach dotyczących sposobów konwersacji internautów (fora, komentarze, interakcja w social media, facebook etc.) oraz sposobów interpretacji i konstruowania zachowań badanych użytkowników sieci; analiza relacji między świadomością odbiorców przekazów medialnych, treścią przekazów i zamierzeniami nadawców tych przekazów;

 

 • Konwergencja mediów: zmiany w sposobie korzystania z mediów przez adresatów mediów (z biernego na czynny); kulturowe i cywilizacyjne zmiany w zjawiskach komunikacyjnych wzbogacone o media cyfrowe; nowe oprogramowanie: bazy danych, zasoby cyfrowe, technologie mobilne w badanach ilościowych i jakościowych.

 

 

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR

 

 • Funkcjonowanie człowieka w świecie społecznym, immersyjnym (zanurzonym) w rzeczywistości mediów i multimediów (prasa, książka, radio, telewizja, Internet) oraz wypracowanie sposobów poznania mechanizmów odbioru i oddziaływania mediów na jednostkę i szerzej na grupy społeczne; wypracowanie postulatów pedagogiczne w zakresie wykorzystania multimediów w pedagogizacji jednostek, wspólnot, grup i społeczeństwa.

 

Wyżej wymieniony obszar będzie obejmował trzy sfery:

 • ontologiczną, w której badane i rozpatrywane będą zjawiska społeczne w kategoriach wzajemnych relacji człowieka z mediami. Tłem tych rozważań będą procesy kulturowe, socjologiczne, psychologiczne i biologiczne, które – osadzone w filozoficznych podstawach – stanowią ważny punkt konstruowania różnych koncepcji funkcjonowania człowieka w świecie mediów;

 

 • aksjologiczną, w której podejmowane będą problemy wartości w społeczeństwie zdominowanym komunikacją medialną oraz związane z tymi problemami zjawiska dotyczące procesów edukacyjnych;

 

 • epistemologiczną, w której zajmować się będziemy poznawaniem zjawisk i mechanizmów odbioru i oddziaływania mediów na społeczeństwo, na człowieka.