Oferta Centrum

Centrum MiRS prowadzi mediacje na zlecenie osób prywatnych oraz instytucji publicznych i prywatnych. Centrum  MiRS świadczy także pomoc w rozwiązywaniu sporów w środowisku akademickim.

Zakres usług mediacyjnych

Centrum MiRS oferuje prowadzenie mediacji:

 • cywilnych
 • rodzinnych
 • gospodarczych
 • z zakresu prawa pracy
 • w sporach akademickich

Koszty

I. Mediacja pozasądowa

Koszty mediacji ustalane są indywidualnie z mediatorem.

II. Mediacja sądowa

Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2018) :

 • W sprawach o prawa majątkowe - 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
 • W sprawach o prawa niemajątkowe - 60 zł pierwsze posiedzenie mediacyjne przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd terminie, każde następne posiedzenie 25 zł.
 • Jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%.
 • Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
 1. przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
 2. zawiadomień stron;
 3. zużytych materiałów biurowych;
 4. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 50 zł za jedno posiedzenie.