Informacje ogólne

Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów 

Główne cele Centrum  MiRS

1) prowadzenie prac badawczych związanych z problematyką sądowych
i polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów przez prawo, podejmowanych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim socjologii prawa, psychologii społecznej, filozofii i teorii prawa oraz poszczególnych nauk dogmatycznych;

2) inicjowanie w wyżej wskazanym zakresie różnych form współpracy, w szczególności współpracy badawczej z innymi jednostkami Uniwersytetu, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz grupami zawodowymi;

3) działalność dydaktyczna w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych
w ramach programu studiów kierunków: Prawo, Administracja oraz Europeistyka, jak również organizowanie poza programowych warsztatów, kursów, szkoleń itp., oferowanych wszystkim studentom Uniwersytetu oraz absolwentom szkół wyższych, prawnikom praktykom i innym grupom zawodowym;

4) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych,

5) przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych;

6) prowadzenie mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów, działalność ekspercka i konsultacyjna - realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych; świadczenie pomocy w rozwiązywaniu sporów w środowisku akademickim;

7) tworzenie list stałych mediatorów przy Centrum i przy sądzie okręgowym.