Rozliczenie wyjazdu

PROCEDURY UDZIELANIA ZALICZENIA STUDENTOM WRACAJĄCYM Z PROGRAMU ERASMUS+

     Na podstawie „Zasad oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego” sformułowanych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim, procedura, na podstawie której, można udzielać zaliczenia studentom wracającym z Programu Erasmus+ jest następująca:

(pkt 8) Koordynator lub koordynatorzy przedmiotu po zasięgnięciu opinii prowadzących zajęcia z danego przedmiotu zobowiązani są do określenia formy zaliczenia przedmiotu, metod i kryteriów oceny, weryfikacji założonych efektów kształcenia oraz wyniku oceniania.

(pkt 11) W stosunku do studentów odbywających część studiów w ramach wymiany zagranicznej, Dziekan w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami przedmiotu, prowadzącym/i zajęcia lub Kierownikiem Katedry bądź Zakładu ustala zasady i zakres zaliczenia przedmiotu i liczbę punktów ECTS uzyskanych poza macierzystą uczelnią w miejsce punktów i przedmiotów zawartych w programie kształcenia realizowanego w jednostce macierzystej. Przy ustaleniu zasad i zakresu zaliczenia przedmiotu uwzględnia się porozumienie zawarte między Wydziałem a uczelnią zagraniczną oraz zbieżność treści programowych i efektów kształcenia tego przedmiotu w obydwu uczelniach. Wydziałowy Koordynator ds. wymiany zagranicznej studentów jest zobowiązany przedstawić Dziekanowi treści programowe i efekty kształcenia przedmiotu realizowanego w programie kształcenia uczelni zagranicznej.