Acta Iuridica Resoviensia (wcześniejsza nazwa Zeszyty Naukowe UR, Seria Prawnicza)

Acta Iuridica Resoviensia (wcześniejsza nazwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są Zeszytami Naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydawanymi przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującymi w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku, jako kwartalnik. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego, jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim, słowackim i ukraińskim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych) za publikację w Zeszytach uzyskuje się 40 punktów.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Acta Iuridica Resoviensia zostały ujęte w prestiżowym wykazie czasopism akademickich European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). ERIH+ to ceniony indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com). 

Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International.

Pełne teksty artykułów publikowanych w Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium).

​Szczegółowe informacje odnośnie Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie:
https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/index 

ISSN 1730 – 3508