Acta Iuridica Resoviensia (wcześniejsza nazwa Zeszyty Naukowe UR, Seria Prawnicza)

Acta Iuridica Resoviensia - Rozwój czasopism naukowych

Acta Iuridica Resoviensia

Redaktor naczelny czasopisma - dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

Okres realizacji - 1.10.2022 - 30.09.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki /Rozwój czasopism naukowych

Wartość projektu - 80 000,00 PLN

Wartość dofinansowania - 80 000,00 PLN

Opis projektu:

Wsparcie otrzymane w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” ma służyć dalszemu upowszechnieniu czasopisma i publikowanych w nim artykułów w środowisku naukowym i akademickim, w szczególności na poziomie międzynarodowym. W ramach realizacji projektu redakcja planuje przeznaczyć środki na:

1) wdrożenie procedur antyplagiatowych,

Realizacja tego działania pozwoli na weryfikację tekstów zgłaszanych do publikacji w Acta Iuridica Resoviensia pod kątem ich podobieństwa do innych publikacji. W efekcie możliwe będzie wskazywanie autorom nadesłanych tekstów fragmentów wymagających poprawy ze względu na identyczność lub duże podobieństwo do innych tekstów oraz odrzucanie tekstów, które wykazują identyczność lub nadmierny stopień podobieństwa. Wdrożenie wspomnianych procedur pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości artykułów naukowych publikowanych na łamach Acta Iuridica Resoviensia.

2) zakup cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identyfier),

Identyfikator DOI jest narzędziem stosowanym obecnie przez wszystkie uznane i prestiżowe wydawnictwa naukowe. Narzędzie to jest wykorzystywane w szczególności w celu zwiększenia dostępności publikowanych artykułów oraz poprawy indeksacji czasopisma w naukowych bazach danych. Kontynuacja dotychczasowej praktyki nadawania cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI każdemu artykułowi naukowemu publikowanemu na łamach poszczególnych numerów Acta Iuridica Resoviensia jest zatem niekwestionowaną koniecznością.

3) weryfikację merytoryczną artykułów,

Weryfikacja merytoryczna pozwala na przyjmowanie i publikowanie artykułów spełniających określone kryteria naukowości i oryginalności, a jednocześnie odrzucanie artykułów, które takich kryteriów nie spełniają. Autorom tekstów odrzuconych recenzje pomagają zrozumieć decyzję redakcji, a jednocześnie wpłynąć na rozwój ich kompetencji badawczych, w szczególności kompetencji pisania naukowego. Z kolei autorom tekstów przyjętych do publikacji recenzje pomagają udoskonalić artykuł, np. poprawić opis metody czy rozbudować dyskusję wyników. Weryfikacja merytoryczna jest zatem narzędziem niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego poziomu publikowanych tekstów.

4) korektę artykułów,

Dzięki weryfikacji tekstów przyjętych do publikacji na łamach Acta Iuridica Resoviensia w czasopiśmie ukazują się wyłącznie artykuły o wysokim poziomie językowym. Artykuł naukowy bez błędów to standard, jakiego wymaga każdy wydawca i czytelnik. Forma tekstu świadczy bowiem nie tylko o jego Autorze, ale także o czasopiśmie.

5) wykonanie tłumaczeń.

Celem spoczywającym u podstaw niniejszego działania jest przede wszystkim dalsze umiędzynarodowienie czasopisma. Działanie to z jednej strony pozwoli na skonstruowanie oferty publikacyjnej skierowanej głównie do przedstawicieli ośrodków zagranicznych, w szczególności słowackich i ukraińskich, pozwalającej im na tłumaczenie tekstów własnych i publikowanie ich w języku angielskim.

 

Acta Iuridica Resoviensia (wcześniejsza nazwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są Zeszytami Naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydawanymi przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującymi w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku, jako kwartalnik. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego, jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim, słowackim i ukraińskim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych) za publikację w Zeszytach uzyskuje się 40 punktów.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Acta Iuridica Resoviensia zostały ujęte w prestiżowym wykazie czasopism akademickich European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). ERIH+ to ceniony indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com).

Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International.

Pełne teksty artykułów publikowanych w Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium).

​Szczegółowe informacje odnośnie Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie:
https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/index

ISSN 1730 – 3508