IV Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, Rzeszów 15–16 czerwca 2023 r.

Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
oraz
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
przy współpracy z
Institut für Politikwissenschaft (Universität Leipzig),
Inštitút politológie (Prešovská univerzita),
International Relations and Diplomacy Department (Ivan Franko National University of Lviv),
Dipartimento di Scienze politiche (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Fundacja GROM. Siła i Honor

zapraszają na

IV Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

„Bezpieczeństwo – Prawa Człowieka – Stosunki międzynarodowe

Rzeszów 15–16 czerwca 2023 roku

 

Jest on adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych w których potrzebna jest wiedza na ten temat. Problematyka obejmować będzie zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną praw człowieka, kwestiami bezpieczeństwa oraz stosunkami międzynarodowymi. IV edycja kongresu będzie miała szczególny wymiar w kontekście związanym z doświadczeniami pandemii Covid-19 i agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W dotychczasowych trzech edycjach kongresu wzięło udział kilkuset prelegentów z dwudziestu państw.

Foto III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka 19-21 października 2021 r.

Komitet Naukowy

Prof. Matthias Bahr (Universität Landau-Koblenz)

Prof. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Stanislav Benčič (Paneurópska Vysoká Škola v Bratislave)

Prof. Grzegorz Bonusiak   (Uniwersytet Rzeszowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich Oddział w Rzeszowie)

Dr Federico Cumo (Ekspert z zakresu polityki terytorialnej)

Prof. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich)

Prof. Sylwester Czopek (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. Haris Dajč (University of Belgrade)

Prof. Jana Depešova (Univerzita Konstant’na Filozofa v Nitre)

Prof. Irina Dudinská (Prešovská univerzita)

Prof. Alexander Duleba (Prešovská univerzita)

Prof. Elżbieta Feret (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Marianna Gladysh (Ivan Franko National University of Lviv)

Prof. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Ihor Hurak (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)

Dr Anna Hurzii (Kyiv National University of Trade and Economics)

Prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. Ireneusz Paweł Karolewski (Universität Leipzig)

Dr Laura Koba (Uniwersytet Jagielloński, Fundacja La Strada)

Prof. Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Oleksandr Kuchyk (Ivan Franko National University of Lviv)

Prof. Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Daniela La Foresta (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Dr inż. Zbigniew Małodobry (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu)

Prof. Ritta Mazza (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych)

Dr Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Nataliya Nechayeva-Yuriychuk (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University)

Prof. Henryk Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr Paolo Pane (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Agnieszka Petelicka – Prezes Zarządu Fundacji GROM. Siła i Honor

Prof. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Jaroslav Vencálek (Prešovská Univerzita)

Prof. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Rzeszowie)

 

Komitet Organizacyjny

Dr Mira Malczyńska-Biały - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Zofia Sawicka

Dr Grzegorz Pawlikowski

Dr Maciej Milczanowski

Dr Jarosław Kinal

Dr Ryszard Sudoł

mgr Dominika Zięba

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szanowni Państwo:

 

  1. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na kongres do dnia 15 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konferencja-polit@ur.edu.pl
  2. Opłatę konferencyjną w wysokości

-580 PLN/ 125 EURO (udział czynny)

- 530 PLN/  115 EURO dla członków PTSE oraz PTNP  (udział czynny)

-250 PLN / 54 EURO (udział czynny w formie zdalnej)

należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2023 r.  na konto:

PLN: 64 1240 6960 1562 0000 0230 0147

Uczestnicy z zagranicy:

EURO: 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135, SWIFT Bank PEKAO S.A.: PKOPPLPW.

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: "Kongres Praw Człowieka oraz swoje imię i nazwisko".

 

Opłata konferencyjna pokrywa koszty  materiałów konferencyjnych, posiłków, w tym uroczystej kolacji. Przewidujemy publikację efektów konferencji w numerze tematycznym czasopisma Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) ISSN 1732-9639  (70 pkt. MEiN) oraz w kolejnych tomach wydawanego przez Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego cyklu Bezpieczeństwo – Prawa Człowieka – Stosunki międzynarodowe (Security. Human rights. International relations).

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Institute of Political Science of the College of Social Sciences of the University of Rzeszów,
the Polish Society for European Studies
and
the Polish Society of Political Sciences
in cooperation with

Institut für Politikwissenschaft (Universität Leipzig),
Inštitút politológie (Prešovská univerzita),
International Relations and Diplomacy Department (Ivan Franko National University of Lviv),
Dipartimento di Scienze politiche (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Foundation GROM. Strength and Honour

invite to

IV International Congress of Human Rights "Security - Human Rights - International Relations" 15-16 June  2023 in Rzeszów

 

It is addressed to all people interested in the issues of human rights and freedoms: scientists, activists of non-governmental organizations, students, representatives of professional circles who need knowledge on this subject. It will cover issues related to the broadly understood protection of human rights, security issues and international relations. The fourth edition of the congress will have a special dimension in the context related to the experience of the Covid-19 pandemic and aggression of the Russian Federation against Ukraine. The three editions of the congress so far have been attended by several hundred speakers from twenty countries.

 

Scientific Committee

Prof. Matthias Bahr (Universität Landau-Koblenz)

Prof. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Stanislav Benčič (Paneurópska Vysoká Škola v Bratislave)

Prof. Grzegorz Bonusiak   (Uniwersytet Rzeszowski, President of the Polish Society for European Studies, Branch in Rzeszów)

Dr Federico Cumo (Expert of territorial policies)

Prof. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, President of the Polish Society for European Studies, Branch)

Prof. Sylwester Czopek (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Haris Dajč (University of Belgrade)

Prof. Jana Depešova (Univerzita Konstant’na Filozofa v Nitre)

Prof. Irina Dudinská (Prešovská Univerzita)

Prof. Alexander Duleba (Prešovská Univerzita)

Prof. Elżbieta Feret (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Marianna Gladysh (Ivan Franko National University of Lviv)

Prof. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Ihor Hurak (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)

Dr Anna Hurzii (Kyiv National University of Trade and Economics)

Prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. Ireneusz Paweł Karolewski (Universität Leipzig)

Dr Laura Koba (Uniwersytet Jagielloński, Fundacja La Strada)

Prof. Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Oleksandr Kuchyk (Ivan Franko National University of Lviv)

Prof. Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Daniela La Foresta (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Dr inż. Zbigniew Małodobry (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu)

Prof. Ritta Mazza (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, President of the Polish Society of Political Sciences)

Dr Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Nataliya Nechayeva-Yuriychuk (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University)

Prof. Henryk Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr Paolo Pane (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Agnieszka Petelicka – Prezes Zarządu Fundacji GROM. Siła i Honor

Prof. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Jaroslav Vencálek (Prešovská univerzita)

Prof. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Rzeszowie)

 

Organizing Committee

Dr Mira Malczyńska-Biały -Chairwoman of the organizing committee

Dr Zofia Sawicka

Dr Grzegorz Pawlikowski

Dr Maciej Milczanowski

Dr Jarosław Kinal

Dr Ryszard Sudoł

mgr Dominika Zięba

 

Organisation informations

 

Ladies and Gentlemen:

  1. Please send the application form for the congress by 15 April, 2023 and send on e-mail address: konferencja-polit@ur.edu.pl,
  2. Conference fee in the amount of

- 580  PLN/  125 EURO (active participation)

- 530 PLN /130 EURO for Members of PTSE and PTNP organisations (active participation)

-250 PLN / 54 EURO (online participation)

 

Need to be paid by April 30, 2023 on account:

PLN: 64 1240 6960 1562 0000 0230 0147

 

Foreign Participants

EURO: 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135, SWIFT Bank PEKAO S.A.: PKOPPLPW.

 

In the title of the transfer, please enter "Congress of Human Rights and your name".

 

The conference fee covers the costs of conference materials, meals, including the gala dinner. We anticipate the publication of the effects of the conference in the thematic issue of the journal „Studies in Politics and Society” ISSN 1732-9639 (70 MEiN points) and in subsequent volumes of the series „Security - Human Rights - International Relations” published by the Institute of Political Sciences of the University of Rzeszów .