Oferta badawczo-wdrożeniowa

Instytut Ekonomii i Finansów oferuje szeroki zakres usług, o charakterze badawczo-wdrożeniowym, realizowanych przez pracowników naukowych dla jednostek sektora prywatnego i publicznego. 

Oferta adresowana dla sektora prywatnego obejmuje:

 • badania rynkowe i marketingowe w zakresie:
  • oceny potencjału konkurencyjnego i przewag konkurencyjnych,
  • technik sprzedaży, kanałów dystrybucji i komunikacji, 
  • analizy satysfakcji klientów,
  • analizy otoczenia przedsiębiorstw (ekonomicznego, rynkowego, demograficznego, kulturowego, technicznego, naturalnego, prawnego),
 • tworzenie narządzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów), 
 • analizę i interpretację danych z wykorzystaniem metod statystycznych,
 • prognozowanie zjawisk rynkowych i rozwoju firm, 
 • opracowanie strategii marki, jej pozycjonowania, rebrandingu, komunikacji marki,  
 • przygotowanie, wdrażanie i analizę skuteczności kampanii promocyjnych (w tym realizowanych w Internecie np. w z wykorzystaniem mediów społecznościowych),
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw,
 • analizę dostępności zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności, 
 • doradztwo z zakresu rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (strategia/plan rozwoju eksportu),
 • doradztwo z zakresu zarządzania projektami, przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów współfinasowanych z funduszy unijnych, 
 • analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw,
 • przeprowadzenie oceny kondycji przedsiębiorstwa,
 • wycenę przedsiębiorstw, 
 • audyty podatkowe,
 • doradztwo w zakresie oceny skutków podatkowych realizowanych i planowanych przedsięwzięć (np. rozliczeń podatkowych projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych, rozliczeń Vat) 
 • doradztwo z zakresu IT, tworzenia i pozycjonowania stron internetowych, wdrażania systemów e-handlu.

Oferta adresowana dla sektora publicznego obejmuje:

 • badania rynkowe i marketingowe w zakresie:
  • oceny potencjału konkurencyjnego i atrakcyjności inwestycyjnej jednostek terytorialnych,
  • analizy warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze gminy/powiatu/województwa/regionu w zakresie otoczenia: ekonomicznego, rynkowego, demograficznego, kulturowego, technicznego, naturalnego),
  • diagnostyki aktywności środowisk lokalnych (postaw przedsiębiorczych, aktywizacji społeczno-kulturowej młodzieży i osób starszych),
  • diagnozy warunków życia mieszkańców, ich potrzeb i oczekiwań, 
  • analizy satysfakcji klientów (interesantów) z obsługi w jednostkach administracji publicznej, 
 • tworzenie narządzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów), 
 • analizę i interpretację danych z wykorzystaniem metod statystycznych,
 • prognozowanie zjawisk rynkowych, 
 • opracowanie strategii rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • doradztwo z zakresu zarządzania projektami, przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów współfinasowanych z funduszy unijnych, 
 • analizę dostępności zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju jednostek publicznych, 
 • analizy ekonomiczno-finansowe oraz ocenę kondycji jednostek publicznych,
 • doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych, rozliczeń Vat 
 • przygotowanie strategii i prowadzenie kampanii promocyjnych/wizerunkowych (np. wśród potencjalnych inwestorów, turystów),
 • przygotowanie, wdrażanie i analizę skuteczności działań promocyjnych realizowanych w Internecie (w tym kampanii prowadzonych z wykorzystaniem mediów społecznościowych),
 • doradztwo z zakresu IT, tworzenia i pozycjonowania stron internetowych, 

Proponujemy ponadto realizację szkoleń w zakresie wymienionych powyżej zagadnień.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty i możliwości współpracy można uzyskać u koordynatorów:

dr Kazimierz Cyran – tel. 503-940-953, e-mail:[email protected]

dr Sławomir Dybka  – tel. 505-575-650, e-mail:[email protected]