O Instytucie

Co nas wyróżnia

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 22 czerwca 2015 roku przyznała ówczesnemu Wydziałowi Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Od 1.10.2019 r. uprawnienia te zostały przyporządkowane do Instytutu Ekonomii i Finansów i zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669) dotyczą nadawania stopnia doktora w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Instytut przygotowuje Doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej UR oraz w ramach seminarium doktorskiego (tryb eksternistyczny).

Studia za granicą

Studenci Instytutu Ekonomii i Finansów mają możliwość uzyskania dyplomu brytyjskiej uczelni. Dzięki umowom zawartym z uczelniami w Wielkiej Brytanii studenci mogą w ciągu jednego roku uzyskać dyplom zagranicznej uczelni.

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna

Walorem Instytutu jest nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, w której prowadzony jest proces dydaktyczny na dwóch kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość. Ponadto Instytut oferuje dogodne zaplecze socjalne (domy studenckie, stołówka), zlokalizowane w tym samym Kampusie Uniwersyteckim Zalesie, w obiektach przy ul. Ćwiklińskiej.

Rys historyczny

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał 1 października 2019 roku na bazie Wydziału Ekonomii UR, w wyniku przekształcenia struktury organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego [Uchwała nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (z późn. zm.)]. Jego tradycje sięgają jednak znacznie dalej. Instytut nie tylko bowiem kontynuuje działania i inicjatywy Wydziału Ekonomii, ale także czerpie z tradycji i wieloletnich doświadczeń uczelni, na bazie których utworzono Wydział w 2001 r.: z połączenia rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Charakterystyka Instytutu

W Instytucie Ekonomii i Finansów zatrudnionych jest 72 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 20 profesorów.
Podstawą rozwoju Instytutu są badania naukowe. Koncentrują się one wokół aktualnej problematyki społeczno-ekonomicznej związanej z:
 • procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • uwarunkowaniami rozwoju regionalnego i lokalnego  z uwzględnieniem aktualnych priorytetów rozwojowych (konkurencyjność, spójność ekonomiczno-społeczna, rozwój zrównoważony),
 • ekonomiką rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • społeczno-ekonomicznymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami rozwoju agrobiznesu,
 • warunkami rozwoju przedsiębiorczości i adaptacji podmiotów do nowych wymagań rynkowych,
 • skutecznością zastosowania narzędzi i działań marketingowych oraz zarządzaniem marketingowym w firmach,
 • rynkowymi mechanizmami kształtowania jakości,
 • efektywnością gospodarowania, oceną kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, oceną finansową inwestycji,
 • procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw i przeobrażeń struktur społeczno-gospodarczych,
 • wspomaganiem procesów gospodarczych przez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik sieciowych,
 • funkcjonowaniem mechanizmów ekonomicznych w sektorze spółdzielczym.

Do tej problematyki nawiązują czasopisma naukowe redagowane w Instytucie Ekonomii i Finansów: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", "Przedsiębiorstwo i Region", "Transborder Economics". Badania realizowane są m.in. w ramach Pracowni Badawczej nad Nierównościami Społecznymi i Rozwojem Gospodarczym oraz Spółdzielczego Instytutu Badawczego (filia Instytutu działającego w ramach Krajowej Rady Spółdzielczej), które od 2019 r. funkcjonują w strukturze Instytutu.

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut  Ekonomii i Finansów
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
Tel: 17 872 16 04
E-mail: sekretariat.ief.cs@ur.edu.pl