Wykaz książek

 1. Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, PWN Warszawa 2008 / 89
 2. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany. Wyd. WSP TWP Warszawa 2004 / 14
 3. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Wyd. WSP TWP Warszawa 2005 / 69
 4. Badura – Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 1999 / 85
 5. Balcerzak-Paradowska B., red., Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, IPiSS Warszawa 1999 /34
 6. Balcerzak-Paradowska B., red., Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, IPiSS Warszawa 2001 / 41
 7. Balcerzak-Paradowska B., red., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS Warszawa 2004 / 32
 8. Balcerzak-Paradowska B. red., Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, IPiSS Warszawa 2002 / 35
 9. Balcerzak-Paradowska B. red., Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS Warszawa 2009 / 124
 10. Bartnikowska U., Żyta A. , red., Żyjąc niepełnosprawnością, Wyd. Nauk Akapit, Toruń 2007 / 102
 11. Becelewska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 2005 / 6712.  Bernard H. S., Mac Kenzie K.R., Podstawy terapii grupowej,Gdańskie Wyd.Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 8
 12. Bednarski M, Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej,  IPiSS Warszawa 1999 / 48
 13. Beskid L., Analiza skali, dynamiki i społecznego rozkładu procesów pauperyzacji i marginalizacji, IPiSS Warszawa 1999 / 47
 14. Bocheńska  - Seweryn M., Kluzowa K., Elementy socjologii, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 1999 / 60
 15. Bogaj A., Kwiatkowski  M. Stefan, red. nauk., Szkoła a rynek pracy, Wyd.  Naukowe PWN, W-wa 2006 / 86
 16. Bogacz – Wojtanowska E., Rymsza M., Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych117
 17. Borkowska S., red., Edukacja zawodowa a rynek pracy (mat. pokonf. z 14 stycznia 1999), Raport IPiSS Warszawa 1999 / 29
 18. Borkowski Ł, Krajewski R., Szymański S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wydawnictwo Prawnicze „Leges”, 2006 / 75
 19. Błędowski P., Broda-Wysocki P.,  red., Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, W-wa 2007 /94
 20. Broda-Wysocki P, red., Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, IPiSS Warszawa 2003 / 42
 21. Czerniewska H., Stachurska – Marcińczak B., Praca zbiorowa, Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI, IPiSS Warszawa 2000 / 30
 22. Chlebio - Abed D. ,Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholuŚląsk Wyd. Naukowe, Katowice 2000 / 23, 61
 23. Dziewięcka – Bokun L. i Zamorska K., Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003 / 18
 24. Downs A., Jak przezwyciężyć życiowy kryzys, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 /12,13
 25. Du Bois B., Krogsrud Miley K., Praca socjalna. Zawód który dodaje sił. Tom I i II, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 1999 / 64
 26. Delooz P, Lopez Manuel – Luis, Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999 / 65
 27. Firlit – Fesnak G., M. Szylko – Skoczny, red., Polityka społeczna, Wyd.  Naukowe PWN, W-wa 2007 / 87, 90
 28. Frąckiewicz L., red., Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005 / 71
 29. Frąckiewicz L., red., Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, IPiSS W-wa 2008 / 101
 30. Frieske K.W, red,Utopie inkluzji.Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej,IPiSS W-wa 2004/ 37
 31.  Frieske K.W., red., Marginalność i procesy marginalizacji, IPiSS Warszawa 1999 / 45
 32.  Frieske K.W., Poławski P., Opieka i kontrola Instytucje wobec problemów społecznychŚląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999 /24
 33. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wyd. Naukowe Scholar w-wa 2009 / 132
 34.  Gabryszak R., Magierka D. red., Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin SA, Warszawa 2009/ 121
 35. Gonciarz B., Giermanowska E., Zatrudniając niepełnosprawnych, Instytut Spraw Publicznych, W-wa 2009 / 131
 36. Gonciarz B., red., Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej / 141
 37.  Głogosz D., Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, IPiSS 2007 / 92
 38. Głąbicka K. i Grewiński M., Wokół polityki społecznej, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2008/ 127
 39. Golinowska S., red., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, IPiSS Warszawa 2004 / 40
 40. Golinowska S., Głogosz D., red., Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, IPiSS Warszawa 1999 /46
 41. Golinowska S., Tarkowska E., Kopińska J., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania Metody Wyniki, IPiSS, Warszawa 2005 / 58
 42. Golinowska S., Topińska J., Pomoc społeczna – zmiany i warunki skutecznego działania, Wydawnictwo CASE, Warszawa  2002 / 54
 43. Golinowska S., Boni M. red., Nowe dylematy polityki społecznej, nr 65/2006, CASE, Warszawa 2006/ 112
 44. Golinowska S., Ruzik A., Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, IPiSS, Warszawa 2007 / 139
 45. Graniewska D., red., Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i krajach zachodnich, IPiSS Warszawa 1999 / 38
 46. Graniewska D., red., Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, IPiSS Warszawa 2004 / 36
 47. Greenstone J., Leviton S., Interwencja kryzysowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 /11
 48. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2009 / 128
 49. Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2009 / 129
 50. Grotowska – Leder J., Faliszek K., Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Wyd. Eduk. Akapit / 73
 51. Hellinger, ten Höve. G., Praca nad rodziną, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 4,5
 52. Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 9
 53. Jaworski J., Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego, IPiSS Warszawa 2009 / 125
 54. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS Warszawa 2000 / 31
 55. Kałużny D., Szukalski P., Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010 / 144
 56. Kałużny D., Szukalski P., Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010 / 145
 57. Kawczyńska – Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Makbet Lublin 2008/ 115
 58. Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005 / 55
 59. Kamiński T., Etyka pracownika socjalnego, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2004 / 28
 60. Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999 / 83
 61. Kolankiewicz M., Zielińska A., Polityka społeczna, służby społeczne. Ciągłość i zmiana, Uniwersytet Wrocławski 2003
 62. Kolankiewicz M., Zielińska A., Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, Żak, 1998 / 16
 63. Kolankiewicz M., Porzuceni i powierzeni trosce. Dom Małych Dzieci, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 2002 / 63
 64. Kołaczek B., Kowalski J., Rynek pracy osób niepełnosprawnych. Sytuacja klęsk żywiołowych, IPiSS Warszawa 1999 / 33
 65. Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS Warszawa 2010 / 148
 66. Kotowska I., Wóycicka I., Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, Warszawa 2008 / 120
 67. Kowalewski J.T., red., Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 / 76
 68. 50.  Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS Warszawa 2003 / 39
 69. Kryńska E., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H., Młodzież na rynku pracy woj. Łódzkiego, IPiSS Warszawa 1999 / 43
 70. Księżopolski M., Polityka społecznaWybrane problemy porównań międzynarodowychŚląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999 / 22
 71. Księżopolski M., Rysz – Kowalczyk B., Żołędowski C. Polityka społeczna w kryzysie IPS Uniwersytetu Wararszawskiego, Warszawa 2009 / 122
 72. Krzyszkowski J., Majer R., Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2004 / 27
 73. Krzyszkowski J., Piątek K., Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2006 / 80
 74. Kurleto M.H, Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne – funkcjonowanie – rozwój, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008 / 111
 75. Kwak A., Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Instytut Spraw Publicznych / 88
 76. Kwartalnik III Sektor nr 13 / 99
 77. Kwartalnik III Sektor nr14 / 105
 78. Kwartalnik III Sektor nr15 / 106
 79. Leś L., Od filantropii do pomocniczości, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa 2000 / 51
 80. Leś.E., Ołdak M. red., Nowa gospodarka społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym, Collegium Civitas, Warszawa 2008/ 119
 81. Leś.E., Ołdak M. red., Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Pakiet edukacyjny / 118
 82. Leamer R., Prichinello M., Public Relation, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 10
 83. Lieberman J. David., Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 49
 84. Magnuszewska – Otulak G., Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznych, IPS UW, Warszawa 2009/ 136
 85. Madanes C., Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 7
 86. Makowski G., Schimanek T., Organizacje pozarządowe i władza publiczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 /107
 87. Majer R., Pracownik socjalny wobec AIDS, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2004 / 25
 88. Majewska – Opiełka I., Sukces firmy, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2003 / 6
 89. Marynowicz Hetka E., , Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 1998 / 66
 90. Mielczarek A., Człowiek stary w Domu Pomocy Społecznej z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Wyd. AKAPIT, Toruń 2010/ 146
 91. Mikulski J., red., Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako służba społeczna, TWK, Warszawa 2004 / 74
 92. Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999 / 84
 93. Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009/137
 94. Marynowicz Hetka E., Granosik M., Wolska – Brylińska D., Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego/110
 95. Miłkowska G., Olszak – Krzyżanowska B. red., Teraźniejszość i przeszłość osób niepełnosprawnych w ..”, IMPULS, Kraków 2008 / 97
 96. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w PolsceDrugi zestaw studiów przypadków, Oficyna Ekonomiczna, 2003 /50
 97. Niezabitowski M., Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2007 / 79
 98. Nowak Julitty red., Meandry wykluczenia społecznego, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2008/ 126
 99. Ochonczenko H., Paszkowicz M. A., red., Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian, IMPULS. Kraków 2006 / 98
 100. Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006 / 82
 101. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005 / 70
 102. Orczyk J., Żukowski M., Aktywizująca polityka społeczna, Wyd. Ak. Ekonomicznej, Poznań 2007 / 81
 103. Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny- materiały konferencyjne, IPiSS Warszawa 1997 / 44
 104. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2008/ 113
 105. Poliwczak I, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, W-wa 2007 / 93
 106. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2003 / 1
 107. Rajkiewicz A., (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 1998   / 56, 62
 108. Robertis C. de, Pascal H. tłumaczenie: Grażyna Karbowska, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościamiŚląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999 / 21
 109. Rymsza M., Markowski G., Dudkiewicz M., Państwo a trzeci sektor, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007 / 100
 110. Rysz – Kowalczyk B. (red), Leksykon polityki społecznej, Wydawnictwo ASPRA – JR, Warszawa 2002 / 19
 111. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 / 103
 112. Silverman D., Interpretacja danych  jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 / 104
 113. Stankiewicz L.. Zrozumieć bezdomność. Aspekty polityki społecznej, Wyd. Uniw. Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2002 / 20
 114. Szarffenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2006 / 91
 115. Szarffenberg R., Żołędowski C., Theiss M., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010 / 142
 116. Szarffenberg R., Żołędowski C., Theiss M., Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010 / 143
 117. Szatur – Jaworska B. Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2003 / 53
 118. Szukalski P. red. , Przygotowanie do starości, Instytut Spraw Publicznych, W-wa 2009 / 130
 119. Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004 / 2,3
 120. Tarkowska E (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, W-wa 2007 / 95
 121.  Tarkowska E., Warzywoda – Kruszyńska W., Wódź K., Biedni o sobie i swoim życiu, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 2003 / 59
 122. Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego, Śląsk Wyd. Naukowe, Katowice 2006 / 68
 123. Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2004 / 57
 124. Wódz K., Piątek Krzysztof (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Akapit, Toruń 2004 / 52
 125. Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wyd. Uniw. Warszawskiego / 77
 126. Zasada – Chorab A., Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2004 / 26
 127. Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2001 / 15
 128. Żukiewicz A., Praca socjalna ośrodków pomocy społecznej, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2002 / 17
 129. Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wyd. Żak, W-wa 2008 / 96
 130. Wielgos – Struck R. (red), Pomoc społeczna i jej adresaci, Wyd. Mana 2006 / 72, 135
 131. Wielgos – Struck R. (red.), Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Przemiany, bariery i perspektywy, Wyd. Mana 2001 / 134
 132. Wielgos – Struck R. (red.), Poszukiwania skutecznych form pomocy. Doświadczenia pracowników pomocy społecznej, Wyd. Mana 2009 / 133
 133. Wielgos – Struck R. (red.), Pomoc społeczna w skali lokalnej. Doświadczenia i efekty działania wybranych placówek,  Wyd. Mana 2009 / 147
 134. Witkowska B., Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005 / 78
 135. Wojdyło – Preisner M., Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika / 123
 136. Wódź K., Faliszek K., Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, Akapit, Toruń 2009 / 138

 

 

 

 

KSIĄŻKI MOŻNA WYPOŻYCZAĆ W SOBOTĘ W INSTYTUCIE SOCJOLOGII (POKÓJ 325) . MAKSYMALNIE MOŻNA WYPOŻYCZYĆ 2 KSIĄZKI NA OKRES DWÓCH TYGODNI

 

SŁUCHACZE PROSZONI SĄ O PRZESŁANIE ZAPOTRZEBOWANIA DROGĄ MAILOWĄ NAJPÓŹNIEJ DO PIĄTKU POPRZEDZAJĄCEGO ZJAZD